Vijesti

Objavljen Pravilnik o provedbi Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”

Podmjera: 7.1.        Tip operacije: 7.1.1.

U okviru Podmjere 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planove zaštita i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti” potpora se dodjeljuje za tip operacije 7.1.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”.

Korisnici su: općine i gradovi s najviše 10.000 stanovnika.

Prihvatljivi projekti/operacije su: izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada, izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada te izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je korisnik (vezano uz poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo, industriju, turizam, trgovinu, promet, obrtništvo, građevinarstvo, informatiku i energije).

Podmjera: 7.2.        Tip operacije: 7.2.1.

U okviru Podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” potpora se dodjeljuje za tip operacije 7.2.1. “Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”.

Korisnici su: javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.

Prihvatljivi projekt/operacija je: građenje i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda.

Podmjera: 7.2.        Tip operacije: 7.2.2.

U okviru Podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” potpora se dodjeljuje za tip operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”.

Korisnici su: jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi projekt/operacija je: građenje nerazvrstane ceste.

Podmjera: 7.4.        Tip operacije: 7.4.1.

U okviru Podmjere 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” potpora se dodjeljuje za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodne vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Korisnici su: jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola, udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije), vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo te lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

Prihvatljivi projekti/operacije su građenje i/ili opremanje: vatrogasnog doma, društvenog doma/kulturnog centra, planinarskog doma i skloništa, turističkog informativnog centra, dječjeg igrališta, sportske građevine, objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo), rekreacijske zone na rijekama i jezerima, biciklističke staze (koje nisu sastavni dio ceste), tematskog puta i parka, građevine za ostarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi), javne zelene površine (park i slično), pješačke staze (koje nisu sastavni dio ceste), pješačke zone, otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste), groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine), tržnice i javne prometne površine (trg, pothodnih, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste).

Ostale informacije mogu se pronaći u Pravilniku na: 

http://ruralnirazvoj.hr/novosti/pravilnik-o-provedbi-mjere-07-temeljne-usluge-i-obnova-sela-u-ruralnim-podrucjima-iz-programa-ruralnog-razvoja-republike-hrvatske-za-razdoblje-2014-2020-nn-712016/

 

Skip to content