Strateški dokumenti JLS-ova u PSŽ

Sukladno Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ( NN 123/17 – na snazi od 20.12.2017., u daljnjem tekstu Zakon) jedinice regionalne i lokalne samouprave donose svoje srednjoročne i kratkoročne akte strateškog planiranja.

Vrste akata strateškog planiranja prema roku važenja dijele se na:
1. srednjoročne akte strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od pet do deset godina;
2. kratkoročne akte strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od jedne do pet godina.

Srednjoročni akti strateškog planiranja

Srednjoročni akti strateškog planiranja jesu nacionalni planovi i planovi razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: planovi razvoja).
Nacionalne planove donosi Vlada.
Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave donosi županijska skupština, a plan razvoja jedinice lokalne samouprave Gradska skupština Grada Zagreba, gradsko odnosno općinsko vijeće, nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća.

Kratkoročni akti strateškog planiranja

Kratkoročni akti strateškog planiranja jesu program Vlade, program konvergencije, nacionalni program reformi, provedbeni programi ministarstava, središnjih državnih ureda i državnih upravnih organizacija (u daljnjem tekstu: središnja tijela državne uprave) i provedbeni programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Program Vlade, program konvergencije i nacionalni program donosi Vlada.

Provedbeni program središnjeg tijela državne uprave donosi čelnik središnjeg tijela državne uprave, a provedbeni program jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave općinski načelnik, gradonačelnik ili župan.

 

Provedbeni programi jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave

Provedbeni programi jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave su kratkoročni akti strateškog planiranja koji osiguravaju provedbu posebnih ciljeva akata strateškog planiranja planova razvoja i poveznicu s proračunom jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave.
Provedbeni program jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat.
Izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave donosi provedbeni program najkasnije 120 dana od dana stupanja na dužnost.
Provedbeni programi jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave mogu se prema potrebi revidirati na godišnjoj razini, sukladno smjernicama iz ovoga Zakona.
Jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave izvješćuju polugodišnje i godišnje putem regionalnog koordinatora Koordinacijsko tijelo o izvršenju provedbenog programa.
Sve jedinice lokalne samouprave i županija (područna samouprava) donijele su svoje akte strateškog planiranja sredinom i krajem prosinca 2021. godine.

Prikaz Provedbenih programa jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave prikazan je u excel tablici:

Provedbeni programi jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave

 

 

Ostali strateški dokumenti jedinica lokalne samouprave

Plan razvoja jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu područne (regionalne) ili lokalne samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja iz nacionalne (regionalne) razine.
Plan razvoja ne može biti u suprotnosti s nacionalnim planovima.
Dvije ili više jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave mogu donijeti zajednički plan razvoja.
U slučaju izrade zajedničkog plana razvoja dvije ili više jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave izvršna tijela jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave donose zajedničku odluku o tijelu zaduženom za izradu plana razvoja.
U slučaju izrade zajedničkog plana razvoja dvije ili više jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave plan razvoja donose sva predstavnička tijela jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave, nakon prethodno pribavljenih mišljenja partnerskih vijeća za područja jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave obuhvaćenih planom razvoja.
Jedinice lokalne samouprave sukladno ovom Zakonu nisu u obavezi izraditi svoje planove razvoja izuzev ako su njihove prirodne ili društveno-gospodarske karakteristike dovoljno specifične te ne mogu usmjeravati razvoj temeljem srednjoročnih akata planiranja izrađenih na razini jedinice područne (regionalne) samouprave ili druge veće teritorijalne cjeline. U tom slučaju njihov krovni srednjoročni akt strateškog planiranja je plan razvoja njihove jedinice područne (regionalne) samouprave (županije).

Strateški dokumenti planiranja JLS-a na području Požeško-slavonske županije

Skip to content