O nama

O nama

Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18), propisano je kako jedinice područne (regionalne) samouprave, u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja osnivaju razvojne agencije kao javne ustanove.

Skupština Požeško-slavonske županije donijela je Odluku o osnivanju Javne ustanove Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“ br. 2/2018.).

Ustanova je s radom je započela 01. srpnja 2018. godine, kada je preuzela sve poslove od Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije – PANORE d.o.o. 

Misija

Naša misija je poduprijeti regionalni razvoj kroz koordinaciju regionalnih dionika vezano za stvaranje i implementaciju programa i projekata od regionalnog značaja te dizajniranje i implementaciju Plana razvoja Požeško-slavonske županije razdoblje 2021. – 2027. godina.

Vizija

U partnerstvu s javnim, privatnim i civilnim sektorom naš cilj je dostići viziju određenu Planom razvoja PSŽ za razdoblje 2021. – 2027. godina.

Požeško-slavonska županija je je zelena županija s bogatom kulturnom i prirodnom baštinom, visoke kvalitete života i uravnoteženim održivim razvojem

Vizijom se promoviraju tri osnovna rasta:

pametan rast – razvijanje ekonomije utemeljene na znanju i inovaciji;

održiv rast – promicanje ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je zelenija i konkurentnija;

uključiv rast – njegovanje ekonomije s visokom stopom zaposlenosti 

Usluge

Regionalni koordinator PSŽ obavlja djelatnosti:

 • Izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koji ih ovlasti osnivač
 • Provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenja odluka kojima se potvrđuje usklađenost
 • Pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
 • Pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županije
 • Provedba županijskih razvojnih programa za koje ih ovlasti osnivač
 • Provedba programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj
 • Upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata
 • Koordinacija upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata
 • Provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata
 • Obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije te izvješćivanje osnivača i ministarstva nadležnog za regionalni razvoj o njihovoj provedbi
 • Suradnja s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicama na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije
 • Usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezano uz regionalni razvoj
 • Obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva
 • Sudjelovanje u radu partnerskog vijeća
 • Pružanje usluga na poticanju domaćih i stranih ulaganja

Statut

Odluka o osnivanju

Skip to content