O nama

O nama

Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Razvojna agencija) dio je hrvatske Kontinentalne regije. Osnovana je 2010. godine od strane Požeško-slavonske županije kao jedinog osnivača radi unaprjeđenja gospodarskog i društvenog razvoja županije. Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije (Regionalni koordinatora PSŽ) kao javna ustanova osnovana je Odlukom Skupštine Požeško-slavonske županije 06. ožujka 2018. godine te je s radom započela 01. srpnja 2018. godine. Regionalna razvojna agencija Požeško- slavonske županije – PANORA d.o.o., izvršila prijenos gospodarske cjeline (prenijela sve svoje zaposlenike, poslove, materijalno – tehnička sredstva i drugu imovinu i imovinska prava te prava i obveze) na javnu ustanovu Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije.

Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije obavlja poslove temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, a temeljem Pravilnika o upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija Regionalni koordinator PSŽ upisan je u Upisnik regionalnog koordinatora.

Misija

Naša misija je poduprijeti regionalni razvoj kroz koordinaciju regionalnih dionika vezano za stvaranje i implementaciju programa i projekata od regionalnog značaja te dizajniranje i implementaciju Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije.

Vizija

U partnerstvu s javnim, privatnim i civilnim sektorom naš cilj je dostići viziju određenu Županijskom razvojnom strategijom Požeško-slavonske županije:

Požeško-slavonska županija – zelena i zlatna, županija zadovoljnih ljudi

Usluge

Regionalni koordinator PSŽ obavlja djelatnosti:

 • Izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koji ih ovlasti osnivač
 • Provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenja odluka kojima se potvrđuje usklađenost
 • Pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
 • Pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županije
 • Provedba županijskih razvojnih programa za koje ih ovlasti osnivač
 • Provedba programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj
 • Upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata
 • Koordinacija upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata
 • Provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata
 • Obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije te izvješćivanje osnivača i ministarstva nadležnog za regionalni razvoj o njihovoj provedbi
 • Suradnja s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicama na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije
 • Usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezano uz regionalni razvoj
 • Obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva
 • Sudjelovanje u radu partnerskog vijeća
 • Pružanje usluga na poticanju domaćih i stranih ulaganja

Statut

Odluka o osnivanju

Skip to content