SRUP 2021. – 2027. – aglomeracija Požega

Kao posebna područja s razvojnim posebnostima definirana su područja za integrirana teritorijalna ulaganja, (ITU) područja.

ITU predstavlja mehanizam koji se po prvi puta koristio u Europskoj uniji u razdoblju 2014. – 2020. godine, a koji omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.

Nastavno na odredbe EU regulative urbani razvoj je kao važan dio regionalnog razvoja ugrađen i u zakonodavstvo Republike Hrvatske donošenjem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Predmetni Zakon u članku 14. definira obvezu ustrojavanja urbanih područja, a u članku 15. obvezu izrade strategije razvoja urbanih područja slijedom čega je Ministarstvo u rujnu 2015. godine donijelo Smjernice za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje te druga pitanja u programskom razdoblju 2014. – 2020. ITU mehanizam provodio se u osam najvećih urbanih središta – Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru, Slavonskom Brodu, Puli i Karlovcu uključujući i njihove susjedne jedinice lokalne samouprave (JLS).

U financijskom razdoblju 2021. – 2027. uspostavom Integriranoga teritorijalnog programa (ITP) temeljem naučenih lekcija vezanih uz teritorijalni razvoj, uključujući i one koje proizlaze iz projekta Slavonija, Baranja i Srijem, u novom programskom razdoblju proširuje se mogućnost financiranja lokalnih i regionalnih inicijativa, a sukladno identificiranim potrebama. Ono što je za ovu vrstu programa karakteristično jest fokus na regionalni rast i razvoj.

ITU mehanizam definira obvezu izrade strategije razvoja urbanog područja (SRUP). Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao tijelo nadležno za politiku urbanoga razvoja i koordinaciju provedbe ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj, u srpnju 2021. godine donosi revidirane Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja (Smjernice) koje će gradovi koristiti u procesu definiranja i uspostave urbanih područja te izrade Strategija razvoja urbanoga područja (SRUP) za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Na temelju odredbi EU regulative i trenutno važećega nacionalnog zakonodavstva Republike Hrvatske u novom financijskom razdoblju 2021. – 2027. proširuje se obuhvat korištenja ITU mehanizma u 22 hrvatska grada u sljedećim kategorijama:

 • 4 grada središta urbanih aglomeracija: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek;
 • 10 gradova središta većih urbanih područja: Zadar, Slavonski Brod, Pula, Karlovac, Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar i Vinkovci;
 • 8 gradova središta manjih urbanih područja koji su sjedišta županija sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj: Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazin.

 

Kod gradova planiranih za korištenje ITU mehanizma urbano područje obavezno obuhvaća administrativno i teritorijalno područje grada središta urbanoga područja te administrativno-teritorijalno područje okolnih JLS-ova koji imaju snažne funkcionalne i gospodarske veze s gradom središtem urbanoga područja (obuhvat čini grad središte i više okolnih JLS-ova).

Gradovi središta urbanih područja, sukladno važećim Smjernicama, definiraju svoj obuhvat temeljem osnovnih i dodatnih kriterija. Osnovni kriteriji su:

 1. prostorni kontinuitet (svi JLS-ovi moraju činiti kontinuirano urbano područje kako bi se osigurala teritorijalna cjelovitost društveno-gospodarskog i teritorijalnog planiranja) – kriterij prostornog kontinuiteta obvezan je za sve JLS-ove koji ulaze u obuhvat urbanoga područja;
 2. udio dnevnih migracija zaposlenih u središte urbanoga područja od minimalno 30% (sukladno službenim podatcima Državnog zavoda za statistiku).

 

Na temelju osnovnih kriterija uz Požegu kao grad središte definirani su sljedeći JLS-ovi u obuhvatu urbanog područja: Jakšić, Brestovac, Velika, Kaptol, Pleternica i Kutjevo.

Sve aktivnosti oko realizacije razvoja urbanog područja provodi Grad Požega.
Poveznica: ITU – integrirana teritorijalna ulaganja Požega.

 

 

Plan za industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske 2021. – 2027.

Plan za industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske je zajednička inicijativa Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i osam županija Panonske Hrvatske kojom će se pružiti podrška jačanju konkurentnosti Panonske Hrvatske kroz izradu strateškog i provedbenog okvira za korištenje fondova Europske unije u razdoblju 2021. – 2027. u okviru Integriranog teritorijalnog programa.

Kroz industrijsku tranziciju posebni naglasak je na prioritetne sektore i nove niše budućnosti Panonske Hrvatske, koji sukladno teritorijalnom kapitalu Panonske Hrvatske te globalnim razvojnim trendovima imaju znatan potencijal za daljnji rast i razvoj. 

U okviru Plana za industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske alocirano je novih oko 160 milijuna eura, odnosno milijarda i 200 milijuna kuna, kroz koje će se ubuduće raspisivati pozivi samo za poduzetnike sa područja Panonske Hrvatske i to za ukupno 5 utvrđenih strateških grana gospodarstva.

Svrha spomenutog Plana upravo je poticanje poduzetnika na stvaranje partnerstava, inovacija, novih proizvoda kao i strateško brendiranje, a luksuzni „brand“ proizvod značajan je faktor u unaprjeđivanju pozicije regije Panonska Hrvatska.

Pet strateških grana gospodarstva čine:

 1. Poljoprivredno – prehrambena industrija
 2. Drvnoprerađivačka industrija
 3. Informacijsko – komunikacijske tehnologije
 4. Turizam
 5. Metaloprerađivačka i strojarska industrija

 

Plan je obuhvaćeno osam županija Panonske Hrvatske:

 1. Bjelovarsko-bilogorsku
 2. Brodsko-posavsku
 3. Karlovačku
 4. Osječko-baranjsku
 5. Požeško-slavonsku
 6. Sisačko-moslavačku
 7. Virovitičko-podravsku
 8. Vukovarsko-srijemsku

 

To čini ukupno 40% teritorija Republike Hrvatske i 27% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske.

Plan je usvojen u Osijeku , 26. studenog 2021. godine, na  2. sjednica Koordinacijskog vijeća za Panonsku Hrvatsku čiji su članovi ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak te osam župana iz spomenute regije.

Plan za industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske 2021.-2027.

 

 

Skip to content