Provedbeni program PSŽ 2021. – 2025.

Provedbeni programi jedinica područne (regionalne) samouprave

Sukladno Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ( NN 123/17 – na snazi od 20.12.2017., u daljnjem tekstu Zakon) jedinice regionalne samouprave donose svoje srednjoročne i kratkoročne akte strateškog planiranja.

Vrste akata strateškog planiranja prema roku važenja dijele se na:

 1. srednjoročne akte strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od pet do deset godina;
 2. kratkoročne akte strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od jedne do pet godina.

 

Provedbeni program PSŽ 2021-2025. god. tekstualni dio
Prilog 1 – Provedbeni program PSŽ 2021- 2025. god. tablični prikaz
Provedbeni program Odluka županice

 

Izvješća:

Provedbeni program izvjesce za 2023
Provedbeni program izvješće za 2022
Provedbeni program izvješće za 2022. siječanj-lipanj

 

Županijske razvojne strategije


Županijska razvojna strategija do kraja 2020.

Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije za razdoblje do kraja 2020. godine (ŽRS) glavni je strateški razvojni dokument u vremenskom razdoblju do kraja 2020. godine, kojom su određeni glavni ciljevi i prioriteti razvoja Županije.

Strategija je izrađena u skladu sa Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine 147/14 i 123/17) i Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe (rujan 2015.) koje je propisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Nositelj izrade ŽRS je Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo PSŽ, a izrađivač Regionalna razvojna agencija PSŽ ,,Panora“ (od 1.7.2018. Regionalni koordinator razvoja PSŽ).

Uz ŽRS izrađena je i Strateška studija utjecaja na okoliš koja je prošla cijelu postupak donošenja, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine 3/17), nositelj izrade je tvrtka Ires ekologija.

Od 24. rujna do 24. listopada 2018. održan je javni uvid i javna raspravu.

ŽRS definira viziju razvoja Požeško-slavonske županije kao: POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA – ZELENA I ZLATNA, ŽUPANIJA ZADOVOLJNIH LJUDI.

Strategija ima tri cilja koji doprinose ostvarenju vizije:

 • Cilj 1. Povećati konkurentnost Požeško-slavonske županije kroz zeleni i pametni razvoj
 • Cilj 2. Povećati kvalitetu življenja kroz održivi regionalni razvoj
 • Cilj 3. Unaprijediti upravljanje regionalnim razvojem te očuvati slavonski identitet i multikulturalnost

 

Ciljevi se planiraju ostvariti putem ukupno sedam prioriteta i dvadeset mjera.

Kao zasebni provedbeni dokumenti Strategije, koji s njom čine logičnu cjelinu, izrađeni su Akcijski plan i Komunikacijska strategija.

Akcijski plan sadrži oko 500 projekata koji prikazuje povezanost među aktivnostima/projektima/programima u pogledu troškova i izvora financiranja te povezanost s proračunom i stavkama u proračunu (npr. sredstva javnih proračuna, fondovi EU-a, javno-privatno partnerstvo i dr.).

Komunikacijska strategija izrađena je radi informiranja javnosti te podizanja svijesti o ulozi i značaju ŽRS-a za razvoj županije i lokalnih jedinica s područja županije.

U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša, izrađena je Strateška studija utjecaja na okoliš za ŽRS, tako da ŽRS sadrži propisane mjere zaštite okoliša te ukoliko se iste budu poštivale, provedba ŽRS se može smatrati usuglašenom s načelima zaštite prirode i okoliša.

ŽRS Požeško-slavonske županije je razvojni okvir koji se temelji na postojećim resursima te konkretnim i mogućim projektima te daje osnovu za usmjeravanje i rangiranje razvojnih projekata te stvara preduvjete da se razvojni projekti u skladu sa strateškim odrednicama kandidiraju za financiranje iz nacionalnih, EU fondova te drugih izvora.

Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije usvojena je na 7. sjednici Županijske Skupštine Požeško-slavonske županije održanoj 3. prosinca 2018. godine.

 

Županijska razvojna strategija 2011. – 2013. (2016.)

Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije (ŽRS) predstavlja planski dokument kojim se određuju ciljevi i prioriteti razvoja Požeško-slavonske županije u određenom razdoblju. Strategija se donosi kako bi se osigurao kvalitetan temelj i odredio smjer društveno-gospodarskog razvoja Požeško-slavonske županije kroz ostvarenje dva osnovna cilja:

 • institucionalni razvoj Požeško-slavonske županije, odnosno daljnji razvoj institucionalnih i tehničkih kapaciteta unutar same Županije neophodan je za stvaranje okvira za efikasno korištenje sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora;
 • stvaranje razvojne strategije ili poslovnog plana Županije, odnosno određivanje konkretnih aktivnosti koje je potrebno izvršiti kako bi se osigurao održiv društveno-gospodarski razvoj Županije, a time i podizanje životnog standarda svih stanovnika Požeško-slavonske županije.

 

Strategija donosi smjernice kojima se želi osigurati održiv razvoj Požeško-slavonske županije, koje su donesene nakon cjelovite analize trenutnog stanja gospodarstva Županije te analize neiskorištenih razvojnih potencijala gospodarstva ovoga kraja.

Razvojna strategija Požeško-slavonske županije rezultat je intenzivnog istraživanja i suradnje lokalne samouprave i lokalnih dionika, čiji su rezultati dali uvid u trenutnu situaciju u Županiji iz svih perspektiva te prijedloge inovativnih projekata čijim se ostvarenjem planira pokrenuti gospodarstvo ovog dijela Hrvatske.

Strategija je razvijana i izrađena na načelu partnerstva i suradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora u Županiji. Partnerski pristup osiguran je kroz dijalog i postizanje konsenzusa između svih dionika te kontinuiranim savjetovanjem sa Regionalnim partnerskim odborom (RPO).

Partnerski pristup na izradi Strategije rukovođen je sljedećim načelima:

 • načelom konsenzusa
 • načelom jednakosti i
 • načelom transparentnosti.

 

Primjena sva tri načela vidljiva je kroz održavanje redovnih susreta Regionalnog partnerskog odbora na kojima su svi članovi imali priliku prezentirati mišljenje i prijedloge grupe dionika koju predstavljaju. Osim toga, na Internet stranici Županije i Regionalne razvojne agencije Županije (www.pszupanija.hr i www.panora.hr) objavljen je stalni poziv za podnošenje projektnih prijedloga koji su se, ako su zadovoljili kriterije, uključivali u Strategiju.

Skupština Požeško-slavonske županije usvojila je 17. ožujka 2011. Županijsku razvojnu strategiju 2011.-2013. i ona postaje jedan od najvažnijih strateških dokumenata Županije.

Strategija je produžavana sukladno uputama Ministarstva.

 

Partnersko vijeće PSŽ do kraja 2020.

Pravni temelj za osnivanje Partnerskog vijeća PSŽ sadržan je u čl. 27. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 147/14.), članku 5. te članku 12. stavak 3. Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća („Narodne novine” br. 103/15). Partnersko vijeće za područje županije osniva se radi sudjelovanja u donošenju planskih dokumenata, utvrđivanja prioriteta razvoja na svom području, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj jedinica područne (regionalne) samouprave te njihove provedbe i praćenja. Partnersko vijeće osniva se i djeluje sukladno načelu partnerstva i suradnje, vodeći računa o zastupljenosti različitih dionika razvoja s područja jedinice područne (regionalne) samouprave i zastupljenosti interesa većine stanovništva u jedinici područne (regionalne) samouprave. Detaljna pitanja vezana uz osnivanje, sastav, djelokrug i način rada županijskog partnerstva, te druga važna pitanja s tim u svezi, uređuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

U radu partnerskog vijeća za područje županije sudjeluju predstavnici:

 • regionalne (područne) samouprave i regionalnih koordinatora;

 • gradova i općina s područja županije;

 • visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja te istraživačkih centara;

 • gospodarskih i socijalnih partnera s područja županije;

 • organizacija civilnog društva s područja županije.

Partnersko vijeće za područje županije ima najmanje 20, a najviše 35 članova i sastavlja se sukladno načelu ravnomjerne predstavljenosti partnera pri čemu nijedan sektor ne smije imati natpolovičnu većinu članova u partnerskom vijeću. PV PSŽ ima 35 članova. Članove partnerskih vijeća za područje županije imenuje župan na prijedlog regionalnog koordinatora, Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o. Partnerska vijeća (odbori) koja su osnovana i djeluju na temelju odredbi Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 153/09) dužna su u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe uskladiti svoje ustrojstvo i organizaciju rada s odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/14) i Uredbe.


Ostale strategije

Strategija razvoja ljudskih potencijala PSŽ

Strategija razvoja ljudskih potencijala je dokument koji određuje polazne točke i glavne smjernice djelovanja u području razvoja ljudskih potencijala kako bi se u razdoblju koje predstoji uspješno iskoristile prilike za bolju zapošljivost, svladali izazovi koje nosi okolina i ostvarili zacrtani strateški ciljevi. Dugoročni razvoj županije značajno ovisi o ljudskim potencijalima stoga strategija potiče ulaganje u ljude, njihovo stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje.

Nova strategija za razdoblje 2021.-2027. trenutno nije izrađena. U 2020. godini očekivao se novi natječaj nakon programa Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III, putem kojeg bi Tajništvo LPZ-a financiralo izradu nove strategije. Uslijed pandemije novi natječaj nije objavljen te je i izrada strategije odgođena. Dodatno u HZZ-u na nacionalnoj razini je došlo do organizacijskih promjena te više ne možemo pripremati niti provoditi projekte. Uslijed toga više nećemo moći obavljati poslove tajništva LPZ-a, no to je druga tema koju ćemo u skoroj budućnosti riješiti.

Strategija razvoja ljudskih potencijala Požeško-slavonske županije 2016. – 2020.
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Požeško-slavonske županije izradilo je treću strategiju u okviru projekta „Novi pristup za stvaranje novih mogućnosti zapošljavanja – NANO (engl. New approach for new employment opportunities)“, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, programa Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II.

Strategija razvoja ljudskih potencijala Požeško-slavonske županije 2016. – 2020.

Strategija razvoja ljudskih potencijala Požeško-slavonske županije 2011. – 2013.
Druga strategija je izrađena kroz provedbu projekta Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3. Tematska radna skupina za razvoj ljudskih potencijala je ponovno utemeljena s revidiranim članstvom i preimenovana u Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Požeško-slavonske županije.

Strategija razvoja ljudskih potencijala Požeško-slavonske županije 2006. – 2012.
Prva županijska strategija razvoja ljudskih potencijala izrađena je 2006. godine za razdoblje 2006. do 2012. godine u okviru projekta Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 2. Partnerski odbor Regionalnog operativnog programa osnovao je Tematsku radnu skupinu za razvoj ljudskih potencijala koja je sudjelovala u pripremi prve strategije razvoja ljudskih potencijala.

 

Strateški dokumenti JU za upravljanje zaštićenim područjem PSŽ

Upravno vijeće Javne ustanove donijelo je Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije za 2020. godinu na temelju članaka 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/2013, 15/18, 14/19) i čl. 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije. Nositelj izrade je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije, a rok važenja Godišnjeg programa je do donošenja novoga.

Svi dokumenti dostupni su na: poveznici

 

 

Strateški dokumenti JU  “Park prirode Papuk”

Upravno vijeće javne ustanove Parka prirode Papuk, uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a sukladno Zakonu o zaštiti prirode izrađuje Plan upravljanja Javne ustanove „Park prirode Papuk“ – 2021. – 2031. 

O važećim strateškim dokumentima Parka prirode Papuk više na: poveznici.

 

 

Tablica strateških dokumenata 

Strateški dokumenti na razini PSŽ

 

Strateško planiranje na području određene zajednice, jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave kao i javnih institucija usvajanjem strateških dokumenata Planom razvoja i Provedbenim programom, a temeljem dvaju zakona:

1. Zakona o sustavu strateškog planiranja upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17),
2. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 147/14, 123/17 i 118/18).

Odredbama ovih zakona definirani su samo krovni dokumenti za razvoj zajednice.
Planiranje razvoja zajednice daleko je složenije te stoga i drugi zakoni propisuju obaveze izrade strateških dokumenata temeljenih na njima i naravno imajući u vidu poštivanje krovnih strateških dokumenata na nacionalnoj i regionalnoj razini. U nastavku dajemo pregled (tablicu) važnijih strateških dokumenata na području PSŽ sa naglaskom na sljedeće:

1. Naziv akta strateškog planiranja/JLS
2. Akt donosi
3. Nositelj izrade
4. Područje
5. Pravna osnova za donošenje
6. Rok trajanja

Svi navedeni akti mogu se preko poveznice subjekta nositelja pronaći na njihovim web stranicama.

Važeći razvojni strateški dokumenti na području PSŽ:


Skip to content