Nacionalna razvojna strategija Hrvatske do 2030. godine

Hrvatski Sabor je 5. veljače donio Nacionalnu razvojnu strategiju Hrvatske do 2030. godine, koja je najviši akt strateškog planiranja i krovni strateški dokument za razvoja Republike Hrvatske za sljedećih 10 godina.

Nacionalna razvojna strategija sadrži dugoročnu viziju razvoja Republike Hrvatske i prioritete za ulaganje u desetogodišnjem razdoblju.

Vizija Hrvatske 2030: Hrvatska je u 2030. godini konkurentna, inovativna i sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve.

Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine određeni su razvojni smjerovi i strateški ciljevi, koji se detaljno razrađuju u kratkoročnim i srednjoročnim nacionalnim planovima i planovima razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine.

Više detalja o NRS HR 2030. moguće je pronaći na poveznici.

Nacionalne razvojne strategije i drugi akti strateškog planiranja

 

POPIS VAŽEĆIH AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

NA NACIONALNOJ RAZINI

 

Nositelj

 

Naziv akta strateškoga planiranja

 

Rok važenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINGOR

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine1

2017. – 2025.

     Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama   Republike Hrvatske1

2008. –

Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske    do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu1

2020. – 2030.

  Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine

do 2030.

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu1

2020. – 2040.

Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan

 za RH za razdoblje od 2021. do 2030. godine1

2021. – 2030.

   Strategija niskougljičnoga razvoja Republike  Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu1

 

do 2030.

Strategija upravljanja vodama1

2008. –

  Strategija za procjenu ekonomskog učinka propisa na sektor malog i srednjeg poduzetništva

za razdoblje od 2023. do 2027. godine

 i Akcijski plan za provedbu Strategije

za razdoblje od 2023. do 2025. godine

 

2023. – 2027.

2023. – 2025.

  Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

za razdoblje 2023. – 2028. godine

2023. – 2028.

Hrvatska strategija za vodik do 2050. godine

do 2050.

 

 

 

MZO

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije  

n/p

Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja

za razdoblje do 2027. godine i Akcijski plan

za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine,

za razdoblje do 2024. godine1

 

do 2027.

do 2024.

Strategija pametne specijalizacije do 2029.           (MZO i MINGOR)

do 2029.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRMSOSP

Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu

i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027.

godine1 i Akcijski plan za provedbu Nacionalnog

plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje

 za razdoblje od 2021. do 2027. godine,

 za razdoblje od 2021. do 2024. godine.

 

2021. -2027.

2021. – 2024.

Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga

za razdoblje od 2021. do 2027. godine1 

i Akcijski plan razvoja socijalnih usluga

za razdoblje od 2021. do 2024. godine

 

2021. – 2027.

2021. – 2024.

Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti

za osobe sa invaliditetom za razdoblje od 2021.

do 2027. godine1 i Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom za razdoblje

od 2021. do 2024. godine.

 

2021. – 2027.

2021. – 2024.

Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027.

godine1 i

Akcijski plan borbe protiv siromaštva i socijalne

isključenosti za razdoblje od 2021. do 2024. godine

 

2021. – 2027.

2021. – 2024.

   Nacionalni plan za suzbijanje seksualnog nasilja i   seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2027. godine i Akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja

za razdoblje do 2024. godine

 

do 2027.

do 2024.

Nacionalni plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2026. godine

 

2022. – 2026.

 MRRFEU

Nacionalni plan razvoja otoka 2021. – 2027.1

2021. – 2027.

 

 

 

MKM

      Nacionalni plan razvoja arhivske djelatnosti

     za razdoblje od 2020. do 2025. godine1

2020. – 2025.

         Nacionalni plan razvoja kulture i medija

         za razdoblje od 2023. do 2027. godine

         i Akcijski plan razvoja kulture i medija

          za razdoblje od 2023. do 2024. godine

 

2023. – 2027.

2023. – 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

MMPI

    Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske

za razdoblje od 2017. do 2030.1

 

2017. – 2030.

Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa

 u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021.

do 2027. godine1

 

2021. – 2027.

Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske od 2022. do 2032. godine1

 

do 2032.

Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture

 za razdoblje do 2030. godine1

do 2030.

Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvojem usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine1

 

do 2030.

 

 

 

 

 

 

MMPI

    Srednjoročni plan razvitka vodnih putova, luka

   i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje

 od 2022. do 2031. godine i Akcijski plan

  za provedbu Srednjoročnog plana razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske

 za razdoblje od 2022. do 2024. godine1

 

 

2022. – 2031.

2022. – 2024.

Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022.–2032.1

2022. – 2032.

    Nacionalni plan razvoja biciklističkog prometa

    za razdoblje od 2023. do 2027. godine i Akcijski     plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2023.

do 2025. godine

 

2023. – 2027.

2023. – 2025.

 

 

 

 

 

 

 

 

MPUGDI

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske1

2017. –

Strategija upravljanja državnom imovinom

za razdoblje 2019. – 2025.1

2019. – 2025.

Program razvoja kružnog gospodarenja prostorom

 i zgradama za razdoblje od 2021. do 2030. godine1

2021. – 2030.

Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim  područjima za razdoblje od 2021. do 2030. godine1

2021. – 2030.

  Program energetske obnove zgrada javnog sektora  za razdoblje do 2030. godine1

do 2030.

Dugoročna strategija obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine1

do 2050.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUP

Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva

 

2014. –

Strategija radiološke i nuklearne sigurnosti za razdoblje 2017. – 2025. godine1

 

2017. – 2025.

       Strategija nacionalne sigurnosti Republike          Hrvatske1

2017. –

Nacionalna strategija kibernetičke sigurnosti1

2015. –

Strategija integriranog upravljanja granicom1

2019. –

     Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa    Republike Hrvatske za razdoblje

od 2021. do 2030.1

 

2021. – 2030.

Strategija upravljanja rizicima od katastrofa

do 2030. godine1 i Akcijski plan upravljanja rizicima

od katastrofa za razdoblje do 2024. godine

 

do 2030.

do 2024.

 

 

 

 

 

MPOLJ

Nacionalni strateški plan razvoja ribarstva1

od 2013.

      Nacionalni plan razvoja akvakulture za razdoblje

do 2027. godine1

do 2027.

Strategija poljoprivrede do 2030.1

do 2030.

Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje

od 2023. do 2030. godine i Akcijski plan provedbe Nacionalnog plana razvoja prerade drva

 i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske

 za razdoblje od 2023. do 2024. godine

 

 

do 2030.

do 2024.

 

 

 

MINTS

Nacionalni program športa 2019. – 2026.1

2019. – 2026.

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine

do 2030.

Nacionalni plan razvoja održivog turizma

do 2027. godine

i Akcijski plan za provedbu

Nacionalnog plana razvoja održivog turizma

za razdoblje do 2025. godine

 

do 2027.

do 2025.

 

MIZ

Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine

Do 2030.

     Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje

 od 2021. do 2027. godine

2021. – 2027.

MVEP

    Nacionalna strategija za prevenciju i suzbijanje terorizma

2015. –

 

MORH

Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2015.–2024.1

2015. – 2024.

 

 

 

 

 

 

MPU

Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje

od 2021. do 2030. godine i Akcijski plan

uz Strategiju sprječavanja korupcije

za razdoblje od 2022. do 2024. godine

 

2021. – 2030.

2022. – 2024.

Nacionalni plan razvoja javne uprave za razdoblje

od 2022. do 2027. godine i Akcijski plan provedbe Nacionalnog plana razvoja javne uprave

za razdoblje od 2022. do 2024. godine

 

2022. – 2027.

2022. – 2024.

Nacionalni plan razvoja pravosudnog sustava

 za razdoblje od 2022. do 2027. godine

 i Akcijski plan provedbe Nacionalnog plana razvoja pravosudnog sustava za razdoblje

 od 2022. do 2024. godine

 

2022. – 2027.
2022. – 2024.

 

 

SDUHIRH

Nacionalni plan razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske do 2027. godine i Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine

 

do 2027.

2022. – 2024.

 

SDURDD

         Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje

        do 2032. godine

do 2032.

DZS

Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2021. – 2030.1

2021. – 2030.

 

 

 

 

ULJPPNM

Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje

od 2021. do 2027. godine i Akcijski plan

za provedbu Nacionalnog plana za 2023. – 2025

2021. – 2027.

2023. – 2025.

  Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027.

do 2027.

 

URS

       Nacionalni plan za ravnopravnost spolova

       za razdoblje do 2027. godine

     i Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za razdoblje do 2024. godine

 

do 2027.

do 2024.

 

 

 

 

 

 

RH

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

do 2030.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.1

2021. – 2026.

Program Vlade RH 2020. – 2024.

2020. – 2024.

Nacionalni program reformi 2023.

04/2024.

Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.1

2021. – 2027.

 Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.1

2021. – 2027.

               Program za ribarstvo i akvakulturu

             2021. – 2027.1

2021. – 2027.

Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.1

2021. – 2027.

TDU

Provedbeni programi tijela državne uprave

2021. – 2024.

 

Skip to content