Nacionalna razvojna strategija Hrvatske do 2030. godine

Hrvatski Sabor je 5. veljače donio Nacionalnu razvojnu strategiju Hrvatske do 2030. godine, koja je najviši akt strateškog planiranja i krovni strateški dokument za razvoja Republike Hrvatske za sljedećih 10 godina.

Nacionalna razvojna strategija sadrži dugoročnu viziju razvoja Republike Hrvatske i prioritete za ulaganje u desetogodišnjem razdoblju.

Vizija Hrvatske 2030: Hrvatska je u 2030. godini konkurentna, inovativna i sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve.

Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine određeni su razvojni smjerovi i strateški ciljevi, koji se detaljno razrađuju u kratkoročnim i srednjoročnim nacionalnim planovima i planovima razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine.

Više detalja o NRS HR 2030. moguće je pronaći na poveznici.

Nacionalne razvojne strategije i drugi akti strateškog planiranja

     
Nositelj Naziv akta strateškoga planiranja Rok važenja
MFIN Strategija za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj n/p
Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom n/p
MINGOR Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine 2017. – 2025.
Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama Republike Hrvatske od 2008.
Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu 2020.- 2030.
Strategija prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu 2020.- 2040.
Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2022. godine 2017. – 2022.
Izmjene Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2022. godine 2017. – 2022.
Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za RH za razdoblje od 2021. do 2030. godine 2021. – 2030.
Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu do 2030.
  Strategija upravljanja vodama 2008. –
Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine do 2030.
Višegodišnji program gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije 2015. –
MZO Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 2014. –
MKM Nacionalna strategija poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine 2017. – 2022.
Nacionalni plan razvoja arhivske djelatnosti za razdoblje od 2020. do 2025. godine 2020.- 2025.
MMPI Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. 2017. – 2030.
Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja n/p
Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža novih generacija (NGA) 2018. – 2023.
Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine 2021. – 2027.
MORH Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2015.-2024. 2015. – 2024.
  Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske n/p
MPUGDI Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025. 2019.- 2025.
Program razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje od 2021. do 2030. godine 2021. – 2030.
Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje od 2021. do 2030. godine 2021. – 2030.
Dugoročna strategija obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine do 2050.
MPOLJ Nacionalni strateški plan razvoja ribarstva n/p
Šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske za razdoblje 2016. – 2025. 2016. – 2025.
MRMSOSP Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine 2017. – 2022.
Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine 2021. – 2027.
Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine 2021. – 2027.
Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine 2021. – 2027.
Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine 2021. – 2027.
Nacionalni program za suzbijanje neprijavljenoga rada u Republici Hrvatskoj 2021. – 2024. 2021. – 2024.
  Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine 2021. – 2027.
MUP Strategija radiološke i nuklearne sigurnosti za razdoblje 2017. – 2025. godine 2017. – 2025.
Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva n/p
Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske n/p
Strategija integriranog upravljanja granicom n/p
Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. 2021. – 2030.
MINTS Nacionalni program športa 2019. – 2026. 2019.- 2026.
MIZ Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine 2021. – 2027.
MPUGDI Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine 2021. – 2030.
MRRFEU Nacionalni plan razvoja otoka 2021. – 2027. 2021. – 2027.
ULJPPNM Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine 2021. – 2027.
Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine 2017. – 2022.
SDUHIRH Strategija o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske n/p
DZS Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2021.-2030. 2021.-2030.
HVZ Nacionalna strategija zaštite od požara za razdoblje od 2013. do 2022. godine 2013. – 2022.
RH Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine do 2030.
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. 2021. – 2026.
Program Vlade RH 2020. – 2024.
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (n+3)
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (n+3)
Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. (n+3)
Program ruralnog razvoja 2014.-2020. (n+3)
TDU Provedbeni programi tijela državne uprave 2021. – 2024.

 

Značenje skraćenica i poveznice
Popis važećih akata strateškoga planiranja na nacionalnoj razini
   
   
MFIN Ministarstvo financija
MINGOR Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
MZO Ministarstvo znanosti i obrazovanja
MKM Ministarstvo kulture​ i medija
MMPI Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
MORH Ministarstvo obrane
MPUGDI Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
MPOLJ Ministarstvo poljoprivrede
MRMSOSP Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
MUP Ministarstvo unutarnjih poslova
MINTS Ministarstvo turizma i sporta
MIZ Ministarstvo zdravstva
MRRFEU Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
ULJPPNM Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
SDUHIRH Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
DZS Državni zavod za statistiku
HVZ Hrvatska vatrogasna zajednica
RH Vlada Republike Hrvatske
TDU Tijela državne uprave
Skip to content