Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15 i 69/22) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.

Navedeno pravo obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kojima raspolaže i bez posebnog zahtjeva.

Ne postoje registri i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe.

Korisnik prava na informaciju je svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba. Pristup informaciji omogućuje se:

 • pravodobnim objavljivanjem informacija na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu, radi upoznavanja javnosti
 • davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih način
 • neposrednim davanjem informacije
 • davanjem informacije pisanim putem
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
 • dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju
 • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji
 • Korisnik može u zahtjevu naznačiti i način dobivanja informacije.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati službeniku za informiranje. Obrazac zahtjeva za pristup informacijama možete pronaći na kraju teksta.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obvezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • traženu informaciju (podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije),
 • ime i prezime te adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
 • Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. Tijelo od kojeg se traži informacija ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije prema Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije koje je Povjerenica za informiranje donijela na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br.25/13, 85/15 i 69/22).

Za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama u Regionalnom koordinatoru razvoja Požeško-slavonske županije određena je Vera Kokić, koja obavlja poslove službenika za informiranje.

Adresa:
PANORA – Razvojna agencija Požeško-slavonske županije
Republike Hrvatske 1b, 34000 Požega
Tel: 034/638-697
Faks: 034/290-243
E-mail: vera.kokic@panora.hr

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7.00 do 15.00 sati.

PRILOZI

Narodne novine, 25/13
Narodne novine, 85/15
Narodne novine, 69/22

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Upitnik za samoprocjenu TJV RKR PSŽ

RKR Godišnje izvješće 2023 cvs
RKR Godišnje izvješće 2023 PDF

RKR Godišnje izvješće 2022 PDF 
RKR Godišnje izvješće 2022 cvs

 

 

Skip to content