Vijesti

Objavljen EU poziv za mobilnost mladih (ALMA inicijativa)

Objavljen EU Poziv za mobilnost mladih (ALMA inicijativa). Prvi Poziv na dostavu projektnih prijedloga inicijative ESF Social Innovation+. ALMA je nova inicijativa čiji je cilj pomoći mladim ljudima da pronađu put prema tržištu rada, a to se posebno odnosi na najugroženije među mladima, u dobi od 18 do 29 godina, koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih.

ALMA će sudionicima omogućiti:

  • stručnu praksu uz mentorstvo u drugoj državi članici EU-a u razdoblju od 2 do 6 mjeseci,
  • sveobuhvatan projektni ciklus s mentoriranjem i savjetovanjem u svakoj fazi.

 

Time će im se omogućiti unaprjeđivanje vještina, znanja i iskustva i na taj način olakšati socijalno uključivanje u njihovoj matičnoj zemlji, ali i pružiti prilika za stvaranje novih veza diljem Europe.

Osnovni je cilj omogućiti im da se integriraju u društvo i pronađu svoje mjesto na tržištu rada.

Poziv je upućen organizacijama s pravnom osobnošću (javna i privatna tijela) sa sjedištem u jednoj od država članica Europske unije. Samo organizacije koje će u projektu djelovati kao organizacije pošiljateljice mogu podnijeti prijave u okviru ovog Poziva, a sve troškove vezane uz sudionike snosit će organizacija pošiljateljica.

Pozivom će se osigurati sredstva za aktivnosti u dvije faze:

Početna faza (maksimalno 4 mjeseca):

  • izgradnja partnerstava i definiranje uloga aktera unutar države članice/regije,
  • izgradnja transnacionalnih partnerstava s relevantnim akterima u barem jednoj državi članici primateljici.

 

Faza implementacije (maksimalno 14 mjeseci):

  • priprema: odabir i priprema NEET-ova za mobilnost,
  • mobilnost mladih (2-6 mjeseci rada, smještaj, društvene aktivnosti itd.). Najmanje 2 grupe od 8-12 mladih treba poslati na praksu u drugu državu članicu,
  • praćenje mladih nakon boravka u inozemstvu, uključujući savjetovanje i profesionalno usmjeravanje i sl.,
  • priprema završnog izvješća „Naučene lekcije i budući planovi“ (uključujući analizu rezultata i utjecaja projekta, naučene lekcije, preporuke i buduće planove),
  • širenje iskustva i najboljih praksi na nacionalnoj razini.

 

Republika Hrvatska je predvidjela financiranje ALMA projekata iz nacionalne omotnice za ESF+ u razdoblju 2021. – 2027., a u međuvremenu se provodi zajednički EU poziv u vrijednosti 15 milijuna eura.

Sve prijave moraju se podnijeti izravno online putem portala eSINNIS (Social Innovation Information System).

Poziv traje do 15. ožujka 2023. godine.

Više informacija o Pozivu možete naći na poveznici.

Skip to content