Vijesti

Obavijest o provedbi izvanredne mjere pomoći malim mljekarama

Radi ublažavanja negativnih posljedica u poljoprivredno-prehrambenom sektoru za vrijeme epidemije bolesti COVID-19, Vlada Republike Hrvatske je 2. travnja ove godine donijela Odluku o provedbi privremene izvanredne mjere pomoći malim mljekarama s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.

Mjera je usmjerena na pomoć malim mljekarama koje su naročito bile pogođene nemogućnošću plasiranja vlastitih proizvoda uslijed trajanja Odluke o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sustavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti, budući da značajan dio svojih proizvoda plasiraju upravo putem tržnica, odnosno u trgovinama u sklopu tih tržnica. Mjera predviđa povlačenje s tržišta i otkup mliječnih proizvoda od malih mljekara poput svježeg sira, vrhnja i fermentiranog mlijeka. Otkupljeni proizvodi će se podijeliti posrednicima u lancu doniranja hrane registriranim u Registru posrednika u doniranju hrane Ministarstva poljoprivrede, kao i bolničkim ustanovama, centrima i ustanovama socijalne skrbi.

Ovom obavijesti, u svrhu provedbe Odluke daju se na znanje i pojašnjavaju se ciljevi ove Odluke, prihvatljivi korisnici financijske pomoći, prihvatljivi proizvodi za mjeru povlačenja s tržišta i besplatnu distribuciju, kao i prihvatljive količine, financijski iznos pomoći po pojedinom korisniku, prihvatljivi primatelji mliječnih proizvoda za besplatnu distribuciju, financijska sredstva za provedbu Odluke te način podnošenja zahtjeva za ostvarivanje financijske pomoći, kao i donošenje odluka o isplati financijske pomoći.

1. Cilj Odluke
Cilj ove Odluke je provesti privremenu izvanrednu mjeru pomoći malim mljekarama s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, povlačenjem i otkupom mliječnih proizvoda s tržišta za besplatnu distribuciju istih proizvoda, za vrijeme trajanja epidemije COVID-19.

Cilj ove Odluke je također, povlačenjem i otkupom viškova od malih mljekara, ujedno omogućiti nesmetanu daljnju proizvodnju mlijeka na farmama u Republici Hrvatskoj, čiji vlasnici imaju ugovorni odnos za proizvodnju i isporuku mlijeka malim mljekarama.
Ova privremena mjera se primjenjuje sve dok ne prestanu okolnosti uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19, a koje se direktno impliciraju na probleme u poslovanju malih mljekara zbog kojih je i donesena predmetna mjera pomoći.

2. Prihvatljivi korisnici za dodjelu pomoći
Prihvatljivi korisnici su male mljekare, koje su u 2019. godini, od proizvođača mlijeka u Republici Hrvatskoj, otkupile i preradile manje od 14 milijuna litara mlijeka. U Prilogu 1 ove Obavijesti nalazi se popis malih mljekara koje mogu koristiti mjeru pomoći temeljenu na Odluci.

3. Prihvatljivi proizvodi za mjeru povlačenja s tržišta i besplatnu distribuciju i prihvatljive količine
U prvoj fazi provedbe ove Odluke prioritet u povlačenju s tržišta i besplatnoj distribuciji imaju svježi mliječni proizvodi, kratkog roka trajanja (svježi sir, kiselo vrhnje, fermentirano mlijeko – jogurt, acidofilno mlijeko, kiselo mlijeko, kefir i ostala fermentirana mlijeka) proizvedeni od mlijeka proizvedenog i otkupljenog s farmi u Republici Hrvatskoj. U drugoj fazi, ukoliko to bude potrebno, u obzir će se uzeti i ostali mliječni proizvodi.
Količine proizvoda za povlačenje s tržišta i besplatnu distribuciju su količine koje predstavljaju približni ekvivalent otkupljenim količinama mlijeka do najviše 7 dana. Približna dnevno otkupljena količina mlijeka izračunat će se na temelju podataka o otkupljenim količinama mlijeka od proizvođača mlijeka u Republici Hrvatskoj u 2019. godini.

4. Financijski iznos pomoći po pojedinom korisniku
Cijena povlačenja i otkupa po pojedinom mliječnom proizvodu ne smije prelaziti vrijednost veleprodajne cijene tog proizvoda, po kojoj su ga male mljekare, od kojih se provodi povlačenje i otkup tržnih viškova, prodavale u mjesecu veljači 2020. godine. Male mljekare, od kojih se vrši povlačenje i otkup mliječnih proizvoda, prosječnu cijenu po pojedinom mliječnom proizvodu, za veljaču 2020. godine, dokazuju izvodima iz financijsko-računovodstvene dokumentacije.

5. Prihvatljivi primatelji mliječnih proizvoda za besplatnu distribuciju
Posrednici u lancu doniranja hrane, registrirani u Registru posrednika u doniranju hrane, koje vodi Ministarstvo poljoprivrede (humanitarnim organizacijama poput Hrvatskog Crvenog križa i povezanih društava, Hrvatskog Caritasa i mreže nadbiskupijskih, biskupijskih i župnih Caritasa te udrugama civilnog društva, koji doniranu hranu i hranu prikupljenu u humanitarnim akcijama, dodjeljuju krajnjim primateljima, koji su socijalno ugrožene osobe, osobe pogođene prirodnim katastrofama i elementarnim nepogodama te osobe koje se posredniku učine vjerojatnim da su u potrebi), zatim bolničke ustanove, centri i ustanove socijalne skrbi.

6. Financijska sredstva za provedbu Odluke
Financijska sredstva su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu, u okviru proračunske aktivnosti K821074 – Programi državnih i deminimis potpora i sufinanciranje infrastrukture za razvoj, u iznosu od 2.500.000,00 kuna

7. Podnošenje zahtjeva za ostvarivanje pomoći i distribucija proizvoda

 1. Zahtjev za financijsku pomoć u sklopu privremene izvanredne mjere pomoći malim mljekarama s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 (u daljnjem tekstu: Zahtjev), u ime male mljekare (iz popisa u prilogu 1. ove Obavijesti) podnosi udruga/proizvođačka organizacija ili neki drugi organizacijski oblik udruživanja, u čijem je sastavu mala mljekara za koju se traži financijska pomoć. Zahtjev se podnosi na Obrascu 1., koji je sastavni dio ove Obavijesti.
 2. Uz Zahtjev iz točke 1., prilaže se i Izjava koju ovjerava mala mljekara na koju se odnosi Zahtjev, a iz koje je razvidno za koje proizvode i u kojoj količini se traži mjera povlačenja s tržišta. Izjava se podnosi na Obrascu 2., koji je sastavni dio ove Obavijesti.
 3. Uz Izjavu, mala mljekara prilaže izvode iz financijsko-računovodstvene dokumentacije kojima potvrđuje prosječnu cijenu po pojedinom mliječnom proizvodu za veljaču 2020. godine.
 4. Zahtjev za ostvarivanje financijske pomoći, Izjava male mljekare na koju se odnosi Zahtjev, te izvodi iz financijsko-računovodstvene dokumentacije kojom se potvrđuje navedena jedinična cijena proizvoda za koje se traži mjera povlačenja s tržišta dostavljaju se poštom (preporučena pošiljka s povratnicom) na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane, Ilica 101, 10 000 Zagreb.
 5. Prilikom isporuke mliječnih proizvoda posrednicima u doniranju hrane ili institucijama koje su prihvatljiv primatelj iz točke 5 ove Obavijesti mala mljekara prilaže otpremnicu, a jedna preslika mora biti dostavljena Ministarstvu poljoprivrede, Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane.
 6. Posrednik u doniranju hrane ili institucija koja prima donaciju (bolničke ustanove, centri i ustanove socijalne skrbi), dužna je potpisom i ovjeriti dokument o preuzimanju mliječnih proizvoda, a iz kojeg su razvidni datum, vrsta i količina preuzetih proizvoda. Jedna preslika tog dokumenta mora biti dostavljena Ministarstvu poljoprivrede, Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane. 

8. Donošenje odluke o isplati i isplata financijske pomoći

 1. Dostavljene zahtjeve za financijsku pomoć razmatrat će Povjerenstvo osnovano u Ministarstvu poljoprivrede, koje će za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 održavati sjednice najmanje jednom tjedno.
 2. Korisnici financijske pomoći te odabir prihvatljivih proizvoda za povlačenje s tržišta i besplatnu distribuciju, bit će odabrani prema kriterijima navedenima u točkama 2. i 3. ove Obavijesti, o čemu Povjerenstvo donosi prijedlog Odluke o prihvatljivosti male mljekare za sudjelovanje u mjeri povlačenja mliječnih proizvoda s tržišta i njihovu besplatnu distribuciju (u daljnjem tekstu Odluka).
 3. O Odluci Povjerenstvo obavještava malu mljekaru na koju se odnosi Zahtjev, a u obrazloženju u Odluci navodi se i popis mliječnih proizvoda (vrsta i količina) koji su prihvatljivi za povlačenje s tržišta i besplatnu distribuciju te detaljan naputak o obvezama za dokumentiranje stvarno povučenih količina koje su predane primateljima iz točke 5. ove Obavijesti.
 4. Po primitku svih dokaza o isporučenim količinama mliječnih proizvoda odobrenih u Odluci (male mljekare dostavljaju dokaze o isporuci mliječnih proizvoda; primatelji iz točke 5 ove Obavijesti dostavljaju dokaze o zaprimanju mliječnih proizvoda), Povjerenstvo predlaže Ministrici poljoprivrede donošenje Odluke o isplati financijske pomoći maloj mljekari.
 5. Financijska sredstva pomoći malim mljekarama isplaćuje Ministarstvo poljoprivrede.
 6. Isplata financijskih sredstava pomoći malim mljekarama vršit će se kontinuirano po pozitivno riješenim zahtjevima i donesenim odlukama o isplati financijskih sredstava pomoći malim mljekarama, za vrijeme trajanja epidemije COVID-19, a do iznosa raspoloživog za provedbu Odluke.

Cjelokupna dokumentacija nalazi se na poveznici.

Skip to content