Vijesti

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
javne ustanove Regionalni koordinator razvoja
Požeško-slavonske županije

Za ravnatelja/icu Javne ustanove  može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • ima visoku stručnu spremu društvenog smjera (magistar struke),
 • ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima regionalnog razvoja te pripremi i provedbi projekata
 • posjeduje organizacijske sposobnosti,
 • aktivno poznaje engleski jezik
 • poznaje rad na računalu
 • ispunjava i druge zakonom propisane uvjete
 • ima hrvatsko državljanstvo.

 

Ravnatelja/icu Javne ustanove imenuje i razrješava Upravno vijeće, a imenuje se na mandat od 4 godine (od 1. kolovoza 2022. godine).
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis s detaljnim opisom poslova koje je osoba obavljala,
 • presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a dodatno potvrda poslodavca o poslovima koje je radnik obavljao i/ili preslika ugovora o radu),
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika,
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu je dužan/a dostaviti dokaze sukladno zakonu.
Popis dokumenata objavljen je na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se Upravnom vijeću na adresu:
Javna ustanova Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije, Županijska 7, 34000 Požega u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja u  “Narodnim novinama” s naznakom  “Za natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice – ne otvarati”.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prije donošenja odluke o izboru može se organizirati prethodni razgovor s prijavljenim kandidatima o čemu će biti obavijest na web stranici www.panora.hr, najmanje pet dana prije održavanja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Javna ustanova Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Natječaj je objavljen na u „Narodnim novinama“ br. 56. od 18.05.2022.

Skip to content