Vijesti

Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 8. Izjave o osnivanju Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o, Direktorica Agencije, dana 14. lipnja 2018. objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

u Regionalnoj razvojnoj agenciji Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o.

 1. Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o. (u nastavku teksta: Agencija) iskazuje potrebu za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž), na razdoblje od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (8 sati dnevno):

 2. jedan polaznik, SSS na poslove referenta za opće poslove

 3. Prima se nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale, koje se vode kao nezaposlene kod nadležnog tijela duže od trideset dana, te nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

 4. Polaznik nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje (u nastavku teksta: Zavod). Agencija podmiruje troškove dolaska na posao i odlaska s posla. Prava i obveze polaznika i Agencije bit će uređeni ugovorom.

 5. Na ovaj poziv mogu se javiti osobe SSS, koje se do sada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 59. Zakona o radu („Narodne novine“, broj:93/14, 127/17) – u nastavku teksta: ZOR.

  Prijavi je potrebno priložiti:

  • zamolbu s osobnim podacima

  • životopis,

  • dokaz o stručnoj spremi

  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

  • domovnicu

  • vlastoručno potpisanu izjava da se kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije stručno osposobljavao u smislu članka 59. ZOR-a

   (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),

  • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci

 6. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj koverti s naznakom “Prijava na Javni poziv za stručno osposobljavanje – ne otvaraj“, u roku od 8 (osam) dana, poštom ili osobno na adresu:

  Regionalna razvojna agencija PSŽ – PANORA d.o.o, Županijska 7, 34000 Požega

VI.  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

                                                                                                        

 DIREKTORICA

mr.sc. Senka Horvat, dipl.oec.,

 

Broj:53/18-01-1

Požega, 14.06.2018.

Skip to content