Vijesti

HBOR u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede uveo novu mjeru kreditiranja za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja

Hrvatska banka za obnovu i razvitak u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede uvodi novu mjeru kreditiranja za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja.

Mjera za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene u HBOR-u do 1.8.2024. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava Ministarstva poljoprivrede.

Korisnici kredita: mala, srednja i velika poduzeća u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014., o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora tj. odredbama uredbe važeće u trenutku odobrenja kredita koja zadovoljavaju sljedeće uvjete i djelatnosti (Registrirana djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN 58/07)).

Djelatnosti: prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16); proizvodnja namještaja (C31).

Namjena kredita: financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon), nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara i podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja, osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a.

Način kreditiranja: izravno kreditiranje – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u.

Iznos kredita: najniži iznos pojedinog kredita: 100.000 EUR; najviši iznos pojedinog kredita: 1.000.000 EUR.

Naknade: promjenjive, u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećim na dan obračuna:

  • za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50% od ugovorenog iznosa kredita,
  • za rezervaciju sredstava: 0,25% od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa kredita te
  • ostale naknade u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećim na dan obračuna.

 

Rok i način korištenja kredita: do 12 mjeseci, jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje.

Rok otplate: do 3 godine, uključujući poček do 12 mjeseci.

Način otplate: u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili šestomjesečnim ratama.

Više informacija možete pronaći na poveznici.

Skip to content