Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje Prijedlog uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Tema savjetovanja: Prijedlog uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Opis savjetovanja: Zakonom o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 116/21., u daljnjem tekstu: Zakon) uspostavljen je institucionalni okvir za korištenje fondova Europske unije u okviru podijeljenog upravljanja počevši od financijskog razdoblja 2021. – 2027. koji, pored ostalog, obuhvaća i programska tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (u daljnjem tekstu: Sustav) kako slijedi: tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačko tijelo, tijelo državne uprave nadležno za poslove financija kao Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju i pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske unije kao Tijelo za reviziju. Zakonom su određena programska tijela u Sustavu te je istim propisano da Upravljačko tijelo može delegirati dio svojih funkcija na jedno ili više tijela, pri čemu zadržava cjelokupnu odgovornost za provedbu tih funkcija kao i da će Vlada Republike Hrvatske uredbom odrediti nadležne institucije koje obavljaju ulogu spomenutih tijela određenih Zakonom te razraditi njihove međusobne odnose, funkcije i odgovornosti, u skladu sa njihovim zakonski propisanim djelokrugom i mjerodavnim pravnim propisima EU-a, ovisno o specifičnostima pojedinog programskog dokumenta za čiju se provedbu sustav uspostavlja. Prijedlogom uredbe osigurava se provedba Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30.6.2021., dalje u tekstu: Uredba (EU) 2021/1060) i Uredbe (EU) 2021/1056 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju (SL L 231, 30. 6. 2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20565.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.5.2022.

 

Skip to content