Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 19.1. »Pripremna pomoć« – tip operacije 19.1.1. »Pripremna pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Tema savjetovanja je: Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 19.1. »Pripremna pomoć« – tip operacije 19.1.1. »Pripremna pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Opis savjetovanja: Predmet Natječaja je dodjela sredstava u skladu s Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ br. 91/19, 37/20, 31/21 i 134/21 za provedbu Podmjere 19.1. »Pripremna pomoć « tipa operacije 19.1.1. »Pripremna pomoć«. Svrha Natječaja je dodjela potpore za izgradnju kapaciteta, osposobljavanje i umrežavanja u svrhu pripreme i provedbe lokalne razvojne strategije za programsko razdoblje 2023. – 2027. unutar Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Korisnik mora udovoljiti sljedećim uvjetima:

 • biti lokalna akcijska grupa registrirana kao udruga sukladno Zakonu o udrugama,
 • imati statut usklađen sa Zakonom o udrugama,
 • ne smije biti odabrana lokalna akcijska grupa za programsko razdoblje 2014. – 2020. unutar tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«,
 • obuhvaćati ruralno područje s više od 10.000, a manje od 150.000 stanovnika sukladno važećem popisu stanovništva,
 • obuhvaćati jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje te stanovnike jednog ili više naselja unutar najmanje 4 jedinice lokalne samouprave,
 • naselja, tj. jedinice lokalne samouprave, u sastavu korisnika moraju biti međusobno izravno povezani bilo kopnom, morem ili vodom,
 • jedno naselje može pripadati isključivo jednom korisniku,
 • naselja koja pripadaju odabranim LAG za programsko razdoblje 2014. – 2020. unutar tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« ne mogu biti sastavni dio područja obuhvata korisnika unutar ovog Natječaja,
 • sjedište korisnika mora se nalaziti unutar područja koje obuhvaća korisnik,
 • u upravnom (izvršnom) tijelu korisnika moraju sudjelovati: predstavnici gospodarskog i civilnog sektora s najmanje 50 % zastupljenosti, predstavnici javnog sektora najmanje 20 % zastupljenosti, žene s najmanje 30 % zastupljenosti,
 • članovi upravljačke strukture korisnika moraju imati prebivalište ili biti registrirani ili imati podružnicu unutar područja koje obuhvaća korisnik,
 • javni, gospodarski ili civilni sektor unutar upravnog (izvršnog) tijela korisnika pojedinačno ne smije posjedovati više od 49 % glasačkih prava, u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) br. 1303/2013.,
 • imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske,
 • ne smije biti u postupku stečaja ili likvidacije sukladno posebnim propisima,
 • korisnik nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući sredstva iz fondova EU), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni osim za neizvršeni zatraženi povrat iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR) koji uključuje sredstva dodijeljena za ruralni razvoj za godine 2021. i 2022. na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/2094 i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi zbog mogućnosti prijeboja s budućim neizvršenim plaćanjem od strane Agencije za plaćanja u skladu sa člankom 28. Delegirane uredbe (EU) br. 908/2014.

 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.07.2022.

Skip to content