Vijesti

Objavljen Program dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Program dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma.

Na temelju ovog Programa dodjeljivat će se potpore s ciljem poticanja ulaganja više dodane vrijednosti koja doprinose razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije, potiču oporavak i otpornost poduzetnika u lancu vrijednosti turizma te daju doprinos razvoju i prilagodbi javne turističke infrastrukture, kako je utvrđeno sljedećim mjerama u okviru NPOO:

 • Cl .6. 1 -R1 -11 Regionalna diverzifikacija i specijalizacija turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti;
 • Cl.6. R1-I2 Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma poticanjem ulaganja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma u razvoj turističke ponude veće dodane vrijednosti, u zelenu i održivu gradnju, povećanje energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i
 • C1.6. R1-I3 Jačanje kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam kroz razvoj i provedbu obrazovnih programa na svim razinama.

 

Korisnici potpora sukladno ovom Programu mogu biti trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u konzorciju javno privatnog partnerstva, korisnici koncesija, druge pravne osobe u javnom vlasništvu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva u privatnom vlasništvu, fizičke osobe – obrtnici, subjekti koji obavljaju djelatnost u sektoru turizma i ekosustavima u lancu vrijednosti turizma te ostali subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost bez obzira na pravni oblik i bez obzira na veličinu (mala, srednja i velika poduzeća sukladno uvjetima iz Priloga I. Uredbe br. 651/2014).

Na temelju ovog Programa dodjeljivat će se sljedeće kategorije i vrste potpora:

 • regionalne potpore;
 • potpore za projekte istraživanja i razvoja;
 • potpore za inovacijske klastere;
 • potpore za inovacije za MSP-ove;
 • potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja;
 • potpore za usavršavanje;
 • potpore za ulaganje kojima se poduzetnicima omogućuje da premaše norme Unije za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku normi Unije;
 • potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti;
 • potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije;
 • potpore za kulturu i očuvanje baštine;
 • potpore za sportske i rekreativne infrastrukture;
 • potpore za lokalne infrastrukture.

 

Izračun intenziteta potpore i prihvatljivi troškovi:

 • Za izračun intenziteta potpore i prihvatljivih troškova sukladno ovom Programu, svi iznosi koji se upotrebljavaju moraju biti iznosi prije odbitka poreza i drugih naknada. Prihvatljivi troškovi popraćeni su pisanim dokazima koji moraju biti konkretni i ažurirani.
 • Iznosi prihvatljivih troškova mogu se izračunati u skladu s pojednostavljenim mogućnostima financiranja iz Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća , ovisno o tome na što se primjenjuje, ako se ta operacija barem dijelom financira iz fonda Unije koji dopušta upotrebu tih pojednostavljenih mogućnosti financiranja te ako je ta kategorija troškova prihvatljiva prema relevantnoj odredbi o izuzeću.
 • Potpore koje će se isplaćivati s odgodom tj. u budućnosti, uključujući i potpore koje se isplaćuju u više obroka, diskontirat će se na njihovu vrijednost u trenutku dodjele, kao i prihvatljivi troškovi. Pri diskontiranju primijenit će se diskontna kamatna stopa koja se primjenjuje u trenutku dodjele potpore.

 

Ukupna alokacija za financiranje aktivnosti sukladno ovom Programu iznosi 1.750,00 milijardi HRK.

Potpore u okviru ovog Programa mogu se dodjeljivati od dana njegova stupanja na snagu do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2023. godine.

Prijavitelj podnosi pisani zahtjev za potporu u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga ovog Programa.

Pozivi na dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje projekata iz ovog Programa objavit će se na mrežnim stranicama: https://mints.gov.hr/.

Više informacija o Programu možete pronaći na poveznici.

Skip to content