Vijesti

Objavljen Poziv za iskaz interesa osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje zgrada za provedbu programa energetske obnove obiteljskih kuća svih građana vlasnika obiteljskih kuća i ranjivih skupina građana u opasnosti od energetskog siromaštva

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Poziv pravnim i fizičkim osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sustavima, u svrhu pružanja pomoći sukladno Izmjenama i dopunama programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine za dvije ciljne skupine:

 • svi građani na području RH, vlasnici obiteljskih kuća – Okvir 1,
 • građani iz ranjive skupine u opasnosti od energetskog siromaštva – Okvir 2.

 

Aktivnosti energetskih certifikatora

Energetski certifikatori koji se jave na Javni poziv jamče da će se aktivnosti provoditi u skladu s Programom, Pozivom te sukladno pozitivnim propisima, pravilima struke i prema uvjetima Poziva.

Energetsko certificiranje zgrade, koje uključuje provedbu energetskog pregleda zgrade i izdavanje energetskog certifikata, mora biti provedeno sukladno Zakonu o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN broj 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 17/17, 77/17, 88/17) te u skladu s propisima i Metodologijom važećom u vrijeme kada je certifikat izrađen, uvažavajući zahtjeve trenutno važećeg Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18).

Proračun potrebe toplinske energije za grijanje provodi se sukladno Algoritmu za proračun potrebne toplinske energije za grijanje i hlađenje prostora zgrade prema HRN EN ISO 13790 (ožujak 2014.), koji je objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

U slučaju da energetski certifikator ne postupi na gore opisan način Fond će ga brisati s liste energetskih certifikatora koji sudjeluju u provedbi Programa.

Za obiteljske kuće koje već imaju važeći energetski certifikat ne stariji od 13. studenog 2012. godine nije potrebno izrađivati novi energetski certifikat prije obnove, ukoliko na obiteljskoj kući nisu primjenjivane mjere energetske obnove u razdoblju nakon izdavanja energetskog certifikata te ukoliko isti sadrži mjere potrebne za energetsku obnovu obiteljske kuće, a sve u skladu s javnim pozivima Fonda.

Područje RH podijeljeno je Pozivom u četiri regije te ovlašteni energetski certifikatori mogu odabrati jednu ili više regija u kojima žele obavljati aktivnosti propisane Pozivom.

Podjela teritorija RH po regijama za potrebe Poziva:

I. Regija:

 • Grad Zagreb,
 • Zagrebačka županija,
 • Krapinsko-zagorska županija,
 • Varaždinska županija,
 • Međimurska županija,
 • Koprivničko-križevačka županija,
 • Sisačko-moslavačka županija.

II. Regija:

 • Osječko-baranjska županija,
 • Vukovarsko-srijemska županija,
 • Brodsko-posavska županija,
 • Požeško-slavonska županija,
 • Bjelovarsko-bilogorska županija,
 • Virovitičko-podravska županija.

III. Regija:

 • Istarska županija,
 • Primorsko-goranska županija,
 • Karlovačka županija,
 • Ličko-senjska županija.

IV. Regija:

 • Zadarska županija,
 • Šibensko-kninska županija,
 • Splitsko-dalmatinska županija,
 • Dubrovačko-neretvanska županija.

Liste energetskih certifikatora po pojedinoj regiji biti će javno dostupne na stranicama Fonda: www.fzoeu.hr.

 

Okvir 1 – pružanje pomoći građanima, vlasnicima obiteljskih kuća

Aktivnost navedenu unutar Okvira 1:

Aktivnosti mogu obavljati isključivo energetski certifikatori s liste energetskih certifikatora koji su iskazali interes za sudjelovanje u provedbi Programa unutar Okvira 1. Energetski certifikatori odabiru prilikom prijave na Poziv regiju unutar koje žele obavljati aktivnosti propisane Pozivom.

Aktivnosti energetskog certifikatora unutar Okvira 1 je pružanje građanima pomoć pri prijavi putem mrežne aplikacije Fonda na Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća.

Trošak za energetskog certifikatora za navedenu aktivnost snosit će Fond u najvišem dopuštenom iznosu od 500,00 kuna bruto (uključen PDV ili porezi i doprinosi u slučaju ugovora o djelu).

Trošak za energetskog certifikatora unutar Okvira 1smatrat će se opravdanim samo za energetske certifikatore s liste energetskih certifikatora i to onim građanima kojima će biti odobreno sufinanciranje i koji provedu energetsku obnovu obiteljske kuće.

Unutar Okvira 1 Fond neće snositi troškove prvog i završnog energetskog pregleda, izrade izvješća niti energetskog certifikata prije i nakon obnove.

 

Okvir 2 – pružanje pomoći građanima iz ranjive skupine u opasnosti od energetskog siromaštva

Status ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva građani dokazuju preslikom rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb da su korisnici zajamčene minimalne naknade ili su članovi kućanstva korisnika zajamčene minimalne naknade i da imaju preporuku nadležnog centra za socijalnu skrb da zadovoljavaju kriterije utvrđene u Programu.

Aktivnosti navedene unutar Okvira 2 mogu obavljati isključivo energetski certifikatori s liste energetskih certifikatora koji su iskazali interes za sudjelovanje u provedbi Programa unutar Okvira 2.

Energetski certifikatori odabiru prilikom prijave na Poziv regiju i područje centara za socijalnu skrb i njihovih podružnica unutar koje žele obavljati aktivnosti propisane Pozivom.

Aktivnosti energetskog certifikatora unutar Okvira 2:

1. Pri prijavi na Poziv odabrati centar za socijalnu skrb nadležan za područje za koje iskazuju interes.

Fond nakon provedenog Poziva dostavlja listu energetskih certifikatora koji su iskazali interes za aktivnosti unutar Okvira 2 centrima za socijalnu skrb koji će energetskog certifikatora uputiti na korisnika zajamčene minimalne naknade ili člana kućanstva korisnika zajamčene minimalne naknade koji ispunjavaju uvjete;

2. Provjeriti zadovoljavaju li potencijalni prijavitelji formalne uvjete za prijavu na Javni poziv te ukoliko zadovoljavaju provesti daljnje aktivnosti;

3. Provesti prvi energetski pregled, izraditi izvješće i energetski certifikat prije obnove;

4. Pružiti pomoć pri ispunjavanju i prikupljanju dokumentacije potrebne za prijavu na Poziv, uključujući pomoć u prikupljanju ponuda od izvođača radova te provjeriti usklađenosti ponude s preporukama prvog energetskog pregleda;

5. Pomoć pri prijavi na Poziv za energetsko siromaštvo putem mrežne aplikacije Fonda;

6. Nadgledati izvođenje radova i njihovu usklađenost od strane Fonda prihvaćenom ponudom;

7. Provesti završni energetski pregled, izraditi izvješće i energetski certifikat nakon obnove;

8. Pomoći pri ispunjavanju, prikupljanju i dostavljanju dokumentacije potrebne za isplatu sredstava Fonda.

Trošak za energetskog certifikatora za se navedene aktivnosti snosit će Fond u najvišem dopuštenom iznosu od 10.000,00 kuna bruto (uključen PDV ili porezi i doprinosi u slučaju ugovora o djelu) i  to dvokratno:

 • maksimalno do 1.500,00 kuna za aktivnosti provedene prije prijave na Poziv za energetsko siromaštvo, nakon sklapanja ugovora između prijavitelja i Fonda o financiranju,
 • maksimalno do 8.500,00 kuna za preostale aktivnosti, nakon provedene energetske obnove.

Rok za dostavu prijava na Poziv počinje danom njegove objave na mrežnoj stranici Fonda, a traje 10 kalendarskih dana od dana objave. O završetku Poziva Fond će izvijestiti na mrežnim stranicama Fonda.

Skip to content