Vijesti

Donesene interventne mjere pomoći sektoru vina

Slijedom potrebnih prilagodbi koje su nastale zbog promjene tržišnih uvjeta, a  uslijed velikih tržišnih poremećaja uvjetovanih pojavom pandemije bolesti COVID – 19 Europska Komisija je donijela niz uredbi kojima se mijenjaju ili dopunjuju postojeće mogućnosti programiranja mjera u okviru programa potpore sektoru vina uređenih Uredbom (EU) br. 1308/2013. Ovim uredbama utvrđene su nova pravila za kontrole na terenu kako bi se odvijala daljnja primjena Nacionalnog programa te isplata završenih projekata i odobravanje novih te je otvorena mogućnost izmjene Nacionalnog programa.

Ministarstvo poljoprivrede raspravilo je s predstavnicima proizvođača i ostalim zainteresiranim dionicima u provedbi ovog Programa prijedloge izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.
 
U skladu s tim prijedlozima proizvođača te mogućnostima koje daju uredbe pripremljene su interventne mjere u sklopu Nacionalnog program pomoći sektoru vina i to kroz:

  • Povećanje intenziteta potpore za projekte koji će se u natječajima odobriti u razdoblju trajanja mjera COVID-a odnosno tijekom stupanja na snagu uredbe (tijekom svibnja ili lipnja), a  do 15. listopada o.g. u mjeri:
  • ulaganja sa 50% na 60%,
  • restrukturiranje i konverzija vinograda sa 70% na 80%.

Uvođenje nove mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima u kojoj je moguće odobravanjem potpore proizvođaču vina za isporučeno vino na destilaciju odobrenom destilateru.  Kvota vina za destilaciju za koju će se dodijeliti potpora je 6.500.000 litara, uz ukupan iznos potpore za mjeru u iznosu 38, 3 milijuna kuna. Potporu bi ostvario proizvođač vina za prodano i isporučeno vino destilateru, u iznosu od 5,00 kn po litri vina i nadoknadili bi se troškovi transporta vina do destilatera. Ujedno osigurala bi se i potpora destilateru za destiliranje vina i nadoknadu tih troškova u iznosu 0,5 kuna po litri vina. Time su korisnici mjere: 

  • proizvođači vina upisani u Vinogradarski registar koji su prijavili stanje zaliha vina na dan 31. srpnja 2019 godine i koji su tijekom 2019 godine stavljali vino na tržište i
  • destilateri koji su registrirani za tu djelatnost i imaju svoje tehnološke kapacitete koji mogu predestilirati više od 5.000 hl u 24 sata.

Uvođenje nove Potpora za krizno skladištenje vina kojom se proizvođača vina stimulira dajući mu pomoć da svoje zalihe vina ne stavlja na tržište određeno vrijeme čime se smanjuje ponuda i održava cijena. Kvota vina za skladištenje za koju će se dodijeliti potpora je 2.770.000 litara, a ukupan iznos potpore je 5 milijuna kuna. Potporu bi ostvario proizvođač vina za vino predano na skladištenje u iznosu od 0,6 kn/litri za 30 dan skladištenja. Time su korisnici mjere:

  • proizvođači vina upisani u Vinogradarski registar koji su prijavili stanje zaliha vina na dan 31. srpnja 2019 godine i
  • proizvođači vina koji su tijekom 2019 godine stavljali vino na tržište što dokazuju rješenjem o stavljanju vina na tržište Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Pored istaknutog, izmjenama Nacionalnog programa predviđaju se i druge tehničke mjere vezne uz provedbu postojećih projekta, a koje bi korisnicima trebale olakšati uvjete provedbe i završetak odobrenih projekata, a u skladu s uvjetima koji su predviđeni uredbama EU.

Skip to content