Vijesti

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Izrada baze podataka plitke geotermalne energije”

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Izrada baze podataka plitke geotermalne energije”.

Ovim Pozivom na dostavu projektnih prijedloga financiraju se projekti koji se odnose se na programsko fokusno područje Obnovljivi izvori energije, a koje predlažu subjekti hrvatskog javnog ili privatnog sektora, komercijalne ili nekomercijalne organizacije, kao i nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe. Očekivani ishod projekata je povećana proizvodnja energije iz obnovljivih izvora. Očekivani neposredni rezultati su povećanje instaliranog kapaciteta obnovljivih izvora energije i ojačani kapaciteti za upravljanje i promicanje obnovljivih izvora energije. Također se očekuje da će projekti pridonijeti smanjenju emisije CO2 i povećanoj sigurnosti opskrbe.

Poziv podržava projektne prijave u sklopu kojih se planira razviti baza podataka plitke geotermalne energije.

Baza podataka, zajedno s web aplikacijom mora se moći koristiti za agregiranje i vizualizaciju podataka o svim dostupnim tehnologijama koje koriste plitku geotermalnu energiju kao izvor i ponor topline. To podrazumijeva i otvorene (bušotine, bunari i sl.) i zatvorene (sustavi koji cirkuliraju vodu/glikol u zatvorenim cijevima različitih konfiguracijama na različitim dubinama) sustave dizalica topline. Baza bi također trebala moći dati pregled ključnih tehničkih karakteristika sustava dizalica topline koji koriste plitki geotermalni izvor energije.

Cilj ovog Poziva je povećanje znanja o geotermalnim potencijalima plitkih geotermalnih izvora u Republici Hrvatskoj kako bi se unaprijedio razvoj projekata iskorištavanja geotermalne energije. Poziv će podržati stvaranje javne baze podataka o plitkim geotermalnim resursima u Hrvatskoj.

Prihvatljivi Nositelji projekta/prijavitelji može biti svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u Hrvatskoj.

Prihvatljivi projektni partner može biti svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u državama donatorima (Norveška, Island, Lihtenštajn) ili u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljive aktivnosti su one koje doprinose ciljevima navedenima u tablici okvirnih Programskih rezultata, sukladno poglavlju 3., točke 3.2. Poziva. Potpora će se pružiti projektima koji će provoditi aktivnosti vezane za:

  • Razvoj baze podataka za pohranu svih relevantnih podataka o plitkoj geotermalnoj energiji u Republici Hrvatskoj;
  • Razvoj online interaktivne GIS karte s prilagođenim grafičkim korisničkim sučeljem (eng. Graphical User Interface – GUI) koja pruža informacije iz skupova podataka baze podataka plitke geotermalne energije;
  • Upravljanje i administriranje projekta;
  • Promociju i povećanje vidljivosti aktivnosti.

 

Izravni prihvatljivi troškovi su:

  • troškovi osoblja koji rade na projektu, a obuhvaćaju stvarne plaće uvećane za naknade za socijalno osiguranje i ostale zakonske troškove koji su uključeni u naknadu, pod uvjetom da to odgovara uobičajenoj praksi o naknadama djelatnika Nositelja projekta i projektnog partnera;
  • putne naknade i dnevnice za osoblje koje sudjeluje u projektu, pod uvjetom da su u skladu s uobičajenom praksom vezanom uz troškove putovanja Nositelja projekta i projektnog partnera;
  • trošak opreme ako je amortiziran u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima Nositelja projekta i projektnog partnera te je općenito prihvaćen za predmete iste vrste. Upravitelj Programa može uzeti u obzir samo onaj dio amortizacije koji odgovara trajanju projekta i stopi njegove stvarne upotrebe. U slučaju da Upravitelj Programa utvrdi da je oprema sastavna i neophodna komponenta za postizanje ishoda projekta, cjelokupna nabavna cijena te opreme može biti prihvatljiva;
  • troškovi potrošnog materijala i potrepština pod uvjetom da ih je moguće identificirati i dodijeliti projektu;
  • troškovi koji proizlaze iz drugih ugovora dodijeljenih od strane Nositelja projekta i projektnog partnera u svrhu provedbe projekta, pod uvjetom da je dodjela provedena u skladu s važećim pravilima o javnoj nabavi;
  • troškovi koji izravno proizlaze iz zahtjeva definiranih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za svaki projekt.

 

Alokacija za ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga iznosi 200.000,00 EUR. Minimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan projekt je 5.000,00 EUR, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan projekt je 200.000,00 EUR.

Projektni prijedlozi šalju se na e-mail adresu: energija@mrrfeu.hr.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je do 27. rujna 2022. godine.

Više informacija možete pronaći na poveznici.

Skip to content