Vijesti

Objavljen Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, te zaštite i promicanja vrijednosti i istine o Domovinskom ratu od interesa za Požeško-slavonsku županiju u 2022. godini

Požeško-slavonska županija objavljuje Poziv u svrhu dodjele financijskih sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode organizacije civilnog društva (udruge) na području Požeško-slavonske županije u 2022. godini.

Sukladno Pozivu mogu se prijaviti projekti za sljedeća prioritetna područja:

 • Područje 1 – socijalna i zdravstvena skrb te humanitarna djelatnost, zaštita, podizanje razine kvalitete življenja i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, socijalna djelatnost, zaštita zdravlja, prevencija socijalne isključenosti djece, mladih, obitelji i starijih osoba, te jačanje kapaciteta udruga za rad sa navedenim skupinama,
 • Područje 2 – promicanje vrijednosti Domovinskog rata, unapređenje kvalitete života i pomoći braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, invalidima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, civilnim žrtvama Domovinskog rata, obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat, te poboljšanje kvalitete života kroz organiziranje sportskih, kulturnih i drugih oblika druženja članova udruge, te jačanje kapaciteta udruga za rad s braniteljima iz Domovinskog rata.

 

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku Poziva iznosi:

 • za prioritetno područje 1.200.000,00 kuna,
 • za prioritetno područje 2.200.000,00 kuna.

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 20.000,00  kuna.

Svaki prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u okviru ovog Poziva, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Isti može biti partner drugom podnositelju na više projekata unutar ovog Poziva.

Županija će dodjeljivati sredstva za financiranje projekata uz uvjet da:

 • su podnositelji upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i koji vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar,
 • da su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 • projekt provode na području Požeško-slavonske županije. Iznimno pojedine aktivnosti moguće je provoditi u Republici Hrvatskoj i izvan područja Republike Hrvatske (kao npr. državna ili međunarodna natjecanja, tiskanje brošura, knjiga  i sl.),
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije,
 • nemaju duga prema državnom proračunu i županijskom proračunu,
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta,
 • se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način),
 • su korisnici programa građani Požeško-slavonske županije.

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana od dana objave Poziva (19. ožujka 2022.).

Prijave se dostavljaju: putem elektronske pošte na adresu pisarnica@pszupanija.hr i poštom na adresu: Požeško-slavonska županija, Županijska 7, 34000 Požega, „Prijava za financiranje programa i projekata udruga u 2022. godini – navesti prioritetno područje za koje se prijava podnosi“.

Više informacija možete pronaći na poveznici.

Skip to content