Vijesti

Natječaj za zapošljavanje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u rad Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije,
u Odjel za pripremu i provedbu projekata:

  1. Referent– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti za prijam:

  • hrvatsko državljanstvo
  • srednja stručna sprema, razina 4.2 sukladno Hrvatskom klasifikacijskom okviru (četverogodišnja)
  • 1 godina radnog iskustva
  • znanje rada na računalu

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Osoba se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.
Uz prijavu, koju je potrebno vlastoručno potpisati i u kojoj moraju biti navedeni podaci o kandidatu (ime i prezime, adresa, kontakt telefon), kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda HZMO, ne stariji od 30 dana)
  • uvjerenje da se protiv kandidata/tkinje prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije potpisivanja ugovora o radu od izabranog kandidata može se tražiti izvornik ili ovjerena preslika navedenih isprava.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu je dužan/a dostaviti dokaze sukladno zakonu.
Popis dokumenata objavljen je na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.
Pisani dio sastoji se od općeg i posebnog dijela.
Na općem dijelu provjeravat će se znanje iz ustrojstva državne vlasti u RH (Ustav Republike Hrvatske, Glava IV. Ustrojstvo državne vlasti). Na posebnom dijelu provjeravat će se znanje iz područja regionalnog razvoja (Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske).
Na intervjuu se utvrđuju znanja, sposobnosti, interesi te motivacija kandidata.

Na web-stranici Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije www.panora.hr objavit će se mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega u roku od 8 dana od dana objave Natječaja s naznakom  “Za natječaj: Referent–– ne otvarati”.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena:
Natječaj je objavljen na web stranici HZZ-a 22.12.2022. i traje do 30.12.2022.

Skip to content