Vijesti

Natječaj za zapošljavanje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u rad Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije,
u Odjel za pripremu i provedbu projekata:

  1. suradnik za projekte, vježbenik – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (12 mjeseci)

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • hrvatsko državljanstvo
  • završena viša ili visoka stručna sprema iz područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih, humanističkih i interdisciplinarnih znanosti,
  • poznavanje rada na računalu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva. Vježbenici se primaju na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.
Uz prijavu, koju je potrebno vlastoručno potpisati i u kojoj moraju biti navedeni podaci o kandidatu (ime i prezime, adresa, kontakt telefon) i nazivu radnog mjesta za kojeg se prijavljuje, kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji sadrže podatke o početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja, ne stariji od 30 dana)
  • ako je u potvrdi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje evidentiran radni staž potrebno je priložiti potvrdu poslodavca odnosno drugi dokaz iz kojeg će biti razvidno u kojoj je struci i stručnoj spremi kandidat stekao radni staž
  • uvjerenje da se protiv kandidata/tkinje prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije potpisivanja ugovora o radu od izabranog kandidata može se tražiti izvornik ili ovjerena preslika navedenih isprava.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu je dužan/a dostaviti dokaze sukladno zakonu.
Popis dokumenata objavljen je na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.
Pisani dio sastoji se od općeg i posebnog dijela.
Na općem dijelu provjeravat će se znanje iz ustrojstva državne vlasti u RH (Ustav Republike Hrvatske, Glava IV. Ustrojstvo državne vlasti) i regionalnog razvoja (Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske). Na posebnom dijelu provjeravat će se znanje iz područja provedbe EU projekata (SAFU priručnik za korisnike_v2: https://www.panora.hr/wp-content/uploads/2022/12/SAFUprirucnik2.pdf)
Na intervjuu se utvrđuju znanja, sposobnosti, interesi te motivacija kandidata.
Na web-stranici Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije www.panora.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije, Županijska 7, 34000 Požega u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja s naznakom  “Za natječaj za suradnik za projekte, vježbenik  – ne otvarati”.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena:
Natječaj je objavljen na web stranici HZZ-a 22.12.2022. i traje do 30.12.2022.

Skip to content