Vijesti

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine akt je strateškog planiranja hrvatskog turizma za razdoblje do 2030. godine, usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine i temeljnim dokumentima i politikama Europske unije i Republike Hrvatske. Strategija je usklađena s Tranzicijskim putom za turizam, koji je okosnica budućeg Europskog plana turizma do 2030. godine (Agenda 2030), Paktom za vještine u turističkom ekosustavu te ciljevima održivog razvoja UN Agende 2030. Izrada Strategije dio je reformskih procesa predviđenih Nacionalnim planom oporavka i otpornosti.

Strategija je izrađena u suradnji s predstavnicima ključnih dionika hrvatskog turizma, ministarstava i drugih relevantnih institucija, a svojim je stavovima dao doprinos velik broj dionika u okviru tematskih radionica, sastanaka i intervjua. U izradu su bili uključeni i predstavnici lokalne zajednice te brojni građani koji su se uključili sudjelujući u anketnom istraživanju.

U cilju ostvarenja vizije definirana su četiri ključna strateška cilja razvoja održivog turizma Hrvatske:

  1. Cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam,
  2. Turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu,
  3. Konkurentan i inovativan turizam,
  4. Otporan turizam.

 

Financijski okvir za provedbu ove Strategije sadržan je u Državnom proračunu Republike Hrvatske, svim izvorima financiranja koji se objedinjuju u državnom proračunu, iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. te drugih izvora.

U skladu sa zakonskim okvirom javnost je pravodobno informirana o svim koracima u izradi Strategije.

Prijedlog Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine je usvojen na sjednici Vlade Republike Hrvatske 4. studenoga 2022. godine i donesena je na 14. izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora 16. prosinca 2022.

Na temelju Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine izrađuje se Nacionalni plan razvoja održivog turizma koji će kao srednjoročni akt strateškog planiranja sadržavati operacionalizaciju prioritetnih područja kroz konkretne mjere.

Nacionalni plan pobliže će definirati provedbu strateškog cilja i prioritetnog područja javnih politika za sektor turizma iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine, a propisat će srednjoročnu viziju razvoja turizma te opisati prioritete javnih politika u srednjoročnom razdoblju, iz nadležnosti Ministarstva turizma i sporta, a koji su definirani u Strategiji, te pokazatelje ishoda i ciljane vrijednosti pokazatelja.

Strateška procjena utjecaja na okoliš Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine

U sklopu izrade Strategije i Nacionalnog plana Ministarstvo turizma i sporta, u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o zaštiti prirode, provodi Strateška studija utjecaja na okoliš te glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Tijekom izrade, za Strategiju se proveo postupak strateške procjene utjecaja na okoliš te postupak glavne ocjene prihvatljivosti Strategije za ekološku mrežu. Javno savjetovanje održano je od 21. srpnja do 20. kolovoza 2022. godine.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dalo je Mišljenje o prihvatljivosti Nacrta konačnog prijedloga Strategije razvoja održivog turizma do 2030. za ekološku mrežu uz primjenu mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ekološku mrežu utvrđenih u Strateškoj studiji. Također, dobiveno je i Mišljenje da je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN, broj 3/17) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN, broj 64/08).

 

Skip to content