Vijesti

Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Programom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) namijenjenih energetskoj obnovi višestambenih zgrada propisuju se uvjeti i postupci za dodjelu potpora male vrijednosti za projekte koji će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Investicijskog prioriteta 4c “Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru“, za postizanje Specifičnog cilja 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)“.

Temeljem ovog Programa Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dodjeljivat će potpore male vrijednosti s ciljem smanjenja potrošnje energije u višestambenim zgradama. Potpora se odnosi na ulaganje u energetsku obnovu zgrade, ovisno o suvlasničkom udjelu suvlasnika koji je korisnik potpore.

Potpora male vrijednosti dodijelit će se za provedbu aktivnosti namijenjenih energetskoj obnovi višestambenih zgrada, a koje uključuju: energetski pregled i energetski certifikat  prije i nakon obnove, glavni projekt energetske obnove (i pripadajući elaborati, ako je primjenjivo), provedbu mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, stručni nadzor građenja u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13), projektantski nadzor ako je primjenjivo, upravljanje projektom i administraciju te usluge koordinatora zaštite na radu ako je primjenjivo.

Potpore će se dodjeljivati korisnicima (pravnim ili fizičkim osobama) koji su suvlasnici višestambene zgrade koja je predmet energetske obnove, a koji obavljaju gospodarsku djelatnost u zgradi. Potpore se dodjeljuju u obliku bespovratnih sredstava kroz potpore male vrijednosti na koje se odnosi de minimis Uredba.

Korisnikom potpore smatra se suvlasnik zgrade:

  • Suvlasnik koji iznajmljuje svoj suvlasnički udio u višestambenoj zgraditj. Koji ima sklopljen Ugovor o najmu stana, Ugovor o zakupu poslovnog prostora i sl., a kojim ostvaruje financijsku korist
  • Suvlasnik koji u višestambenoj zgradi obavlja gospodarsku djelatnost

Gornja granica potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 EUR u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Potpore male vrijednosti po ovom Programu mogu se dodijeliti od dana stupanja na snagu Programa do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Skip to content