Vijesti

Objavljen Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Požeško-slavonsku županiju u 2023. godini

Požeško-slavonska županija objavljuje Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Požeško-slavonsku županiju u 2023. godini.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Požeško-slavonsku županiju u 2023. godini.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Požeško- slavonsku županiju koje se odnose na događaje od političkog, gospodarskog i društvenog značaja, a prenose se zasebno kao tematske cjeline ili pojedinačno u svrhu informiranja građana o pitanjima od interesa za javnost. Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Svrha dodjele financijskih potpora je objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Požeško-slavonsku županiju.

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • imaju koncesiju za područje Požeško-slavonske županije i/ili za područje gradova i/ili općina na području Požeško-slavonske županije,
  • televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM) – područje koncesije digitalna regija D2,
  • radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM) – područje koncesije Požeško – slavonske županije i/ili za područje gradova i/ili općina na području Požeško-slavonske županije,
  • pružatelji usluga elektroničkih publikacija upisanih u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije (AEM),
  • prijavitelj mora biti upisan u odgovarajuću Knjigu pružatelja usluga Agencije za elektroničke medije najkasnije na dan predaje prijave.

 

Prijava i pripadajuća dokumentacija predaju se poštom preporučeno ili neposredno u pisarnici Požeško-slavonske županije, na adresu: Požeško-slavonska županija, Županijska 7, 34000 Požega, s naznakom: „Ne otvaraj – Prijava na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od posebnog interesa za Požeško-slavonsku županiju u 2023. godini”.

Rok za dostavu prijava je zaključno s danom 30. siječnja 2023. godine.

Više informacija o Pozivu i Obrasce prijave možete pronaći na poveznici.

Skip to content