Vijesti

Natječaj za zapošljavanje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u rad Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije, u Odjel za pripremu i provedbu projekata:

 1. Stručni suradnik za projekte – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti za prijam:

 • hrvatsko državljanstvo
 • viša ili visoka stručna spremu društvenog ili tehničkog smjera,
 • 2 godine radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu
 1. Suradnik za projekte – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti za prijam:

 • hrvatsko državljanstvo
 • viša ili visoka stručna spremu društvenog ili tehničkog smjera,
 • 1 godine radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu
 1. Suradnik za projekte u području infrastrukture – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti za prijam:

 • hrvatsko državljanstvo
 • viša ili visoka stručna spremu društvenog ili tehničkog smjera,
 • 1 godine radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Osobe se primaju na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseca.

Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.
Uz prijavu, koju je potrebno vlastoručno potpisati i u kojoj moraju biti navedeni podaci o kandidatu (ime i prezime, adresa, kontakt telefon) i red.br. te nazive radnih mjesta za kojeg se prijavljuj, kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 30 dana)
 • uvjerenje da se protiv kandidata/tkinje prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidat dostavit će izvornik ili ovjerenu presliku navedenih isprava.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.
Pisani dio sastoji se od općeg i posebnog dijela.
Na općem dijelu provjeravat će se znanje iz ustrojstva državne vlasti u RH (Ustav Republike Hrvatske, Glava IV. Ustrojstvo državne vlasti) i regionalnog razvoja (Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske).
Na posebnom dijelu za radna mjesta pod 1. i 2. provjeravat će se znanje iz područja provedbe EU projekata (SAFU priručnik za korisnike: http://www.safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf).
Na posebnom dijelu za radna mjesta pod 3. provjeravat će se znanje iz područja građevine (Zakon o gradnji) i iz područja provedbe EU projekata (SAFU priručnik za korisnike: http://www.safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf).
Na intervjuu se utvrđuju znanja, sposobnosti, interesi te motivacija kandidata.

Na web-stranici Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije www.panora.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega u roku od 8 dana od dana objave Natječaja s naznakom  “Za natječaj: [red.br. te nazive radnih mjesta za kojeg se prijavljuju] –– ne otvarati”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Napomena:
Natječaj je objavljen na web stranici HZZ-a 25.03.2021. i traje do 02.04.2021.

Skip to content