Vijesti

Natječaj za ravnatelja

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 8. Odluke o osnivanju javne ustanove Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije (Požeško-slavonski službeni glasnik br. 02/18) i sukladno čl. 13., 18. i 19. Statuta javne ustanove Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije (Požeško-slavonski službeni glasnik br. 03/18), Upravno vijeće javne ustanove raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice javne ustanove Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije.

Za ravnatelja/icu Javne ustanove može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– ima visoku stručnu spremu društvenog smjera (magistar struke),
– ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima regionalnog razvoja te pripremi i provedbi projekata
– posjeduje organizacijske sposobnosti,
– aktivno poznaje engleski jezik
– poznaje rad na računalu
– ispunjava i druge zakonom propisane uvjete
– ima hrvatsko državljanstvo.

Ravnatelja/icu Javne ustanove imenuje i razrješava Upravno vijeće, a imenuje se na mandat od 4 godine.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. 
Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– životopis s detaljnim opisom poslova koje je osoba obavljala,
– preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome),
– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a dodatno potvrda poslodavca o poslovima koje je radnik obavljao i/ili preslika ugovora o radu),
– dokaz o poznavanju engleskog jezika,
– uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela, ne starije od 6 mjeseci.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se Upravnom vijeću na adresu: Javna ustanova Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije, Županijska 7, 34000 Požega u roku od 15 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama s naznakom »Za natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice – ne otvarati«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

JU Regionalni koordinator razvoja
Požeško-slavonske županije

Skip to content