Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji po ovom Javnom pozivu mogu biti trgovačka društva, ustanove, obrti i drugi pravni subjekti za organizaciju stručnoga skupa za usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta

Rok za prijavu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen ponovljeni Javni poziv trgovačkim društvima, ustanovama, obrtima i drugim pravnim subjektima za organizaciju stručnoga skupa za usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta

Predmet natječaja

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje je u funkciji razvoja profesionalnih i za posao potrebnih kompetencija koje moraju zadovoljiti potrebe modernog, konkurentnog i fleksibilnog tržišta rada. Time se nameće i potreba drukčijeg pristupa učenju i poučavanju, primjena inovativnih metoda i postupaka rada u nastavnome procesu te nove kompetencije nastavnika. Nastavnici imaju ključnu ulogu u uspješnoj provedbi reforme strukovnog obrazovanja.

Predmet Poziva je organiziranje stručnoga skupa prema modulu:

 • MT7 (S2): Usavršavanje u području struke – praktičan rad kod poslodavca;
 • Cilj modula je ojačati strukovne kompetencije nastavnika kroz praktičan rad kod poslodavca;
 • Modul je generički namijenjen za predstavljanje novih dostignuća i promjena u struci nastavnicima koji bi ih trebali implementirati u vlastitoj praksi i nastavi;
 • Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći: prakticirati nova znanja i vještine sudjelovanjem u aktivnostima u radnom okruženju, primijeniti složene radnje, koristiti nove suvremene pristupe i metode, nove instrumente i alate u nastavnome procesu u sklopu obrazovnoga sektora kojemu nastavnik pripada, pratiti razvoj tehnologije i drugih promjena u području struke.

 

Stručni skup se organizira za nastavnike sljedećih obrazovnih sektora:

 • poljoprivreda, prehrana i veterina;
 • šumarstvo, prerada i obrada drva;
 • geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija;
 • tekstil i koža;
 • grafička tehnologija i audiovizualna tehnologija;
 • strojarstvo, brodogradnja i metalurgija;
 • elektrotehnika i računalstvo;
 • graditeljstvo i geodezija;
 • ekonomija, trgovina i poslovna administracija;
 • turizam i ugostiteljstvo;
 • promet i logistika;
 • zdravstvo i socijalna skrb;
 • osobne, usluge zaštite i druge usluge.

 

Prijava se može podnijeti za organizaciju stručnoga skupa za nastavnike najmanje jednog, a najviše tri obrazovna sektora.

Podnositelj prijave mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • mora biti upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, stoga je uz prijavu dužan dostaviti: izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućega registra;
 • mora dokazati da raspolaže odgovarajućim prostornim i materijalno-tehničkim uvjetima za održavanje stručnoga skupa, te je u tu svrhu uz prijavu dužan dostaviti: detaljan opis prostornih i materijalno-tehničkih uvjeta kojima raspolaže, i to na Obrascu za prijavu koji je sastavni dio ovoga Poziva najmanje dvije, a najviše pet fotografija, iz kojih mora biti vidljivo da raspolaže odgovarajućim prostornim i materijalno-tehničkim uvjetima;
 • mora dokazati da će imati na raspolaganju najmanje jednog stručnjaka kvalificiranog za održavanje stručnog skupa sukladno ovome Pozivu, te je u tu svrhu uz prijavu dužan dostaviti: životopis predavača (na Obrascu za prijavu koji je sastavni dio ovoga Poziva) iz kojeg mora biti vidljivo postojanje iskustva od najmanje jedne godine na poslovima povezanima s ishodima učenja modula, gdje je i na koji način stečeno te u kojemu razdoblju;
 • uz prijavu mora dostaviti sadržaj modula napisan na najmanje 10 kartica teksta koji će biti predmet stručnog skupa, iz kojeg moraju biti vidljivi ishodi učenja, metode predavača, predviđene aktivnosti polaznika, zadatci pripremljeni za polaznike, kao i sve ostale okolnosti vezane uz održavanje stručnoga skupa;
 • u prijavnom obrascu mora navesti obrazovni sektor za koji se prijava podnosi.

 

za obavljanje poslova i zadataka opisanih u Pozivu, sukladno financijskome planu Projekta, Agencija će isplatiti naknadu u iznosu od 1.000,00 kn bez PDV-a po održanom stručnome skupu za nastavnike jednog obrazovnog sektora.

Prijave se, sa svom traženom dokumentacijom dostavljaju isključivo elektroničkom poštom na e-adresu: skupovi@asoo.hr.

Rok za dostavu prijave je 11. ožujka 2022. godine do 16:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content