Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Nastavnici na visokim učilištima izabrani u znanstveno-nastavno zvanje (najmanje docenta) te znanstvenici izabrani u znanstveno zvanje (najmanje znanstvenog suradnika).

Rok za prijavu

30 lipnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke 2022. – 2024.

Predmet natječaja

Program za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke bilateralni je program za poticanje istraživanja sklopljen 2005. godine između Njemačke službe za akademsku razmjenu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) Republike Hrvatske.

Sredstva za provođenje programa u Hrvatskoj osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO), a u Njemačkoj Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD) iz proračuna Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje (BMBF).

Cilj programa je intenziviranje suradnje između hrvatskih i njemačkih grupa istraživača koji rade zajedno na određenome znanstvenoistraživačkom projektu. Potiče se mobilnost, a pritom je posebno težište na usavršavanju i specijalizaciji mladih znanstvenika. U prijavi treba navesti konkretne ciljeve te broj i status sudionika za koje se traži potpora. Istraživačke suradnje koje se planiraju kao pripremne mjere za opsežnije pothvate, kao što je priprema za prijavu na natječaj neke europske ili njemačke agencije za potporu istraživanja, izrazito su poželjne.

Na natječaj se mogu javiti kao voditelji projekta s hrvatske strane nastavnici na visokim učilištima izabrani u znanstveno-nastavno zvanje (najmanje docenta) te znanstvenici izabrani u znanstveno zvanje (najmanje znanstvenog suradnika), stalno zaposleni na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima. Program je otvoren za sva znanstvena područja.

Preduvjet za prijavu je dogovoren konkretan zajednički projekt visoke kvalitete na kojemu partneri iz dviju zemalja namjeravaju raditi zajednički i komplementarno. Prijava s hrvatske strane može se uzeti u obzir samo ako postoji paralelna prijava njemačkoga partnera. Pritom treba jasno prikazati koje konkretne zadaće preuzima hrvatska, a koje njemačka strana. Osnovno financiranje projekta treba biti osigurano na obje strane.

Prihvatljivi prijavitelj s hrvatske strane mora imati aktivan projekt (kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja, najmanje do srpnja 2023.) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz europskih investicijskih i strukturnih fondova ili programa Europske unije ili projekt financiran iz sredstava matične ustanove.

MZO preuzima potporu mobilnosti članova hrvatske istraživačke grupe do njemačkih partnerskih ustanova te troškove boravka članova njemačke istraživačke grupe u Hrvatskoj. DAAD preuzima potporu mobilnosti članova njemačke istraživačke grupe do hrvatskih partnerskih ustanova te troškove boravka članova hrvatske istraživačke grupe u Njemačkoj. Mogu se financirati kratki boravci znanstvenika i mladih znanstvenika (diplomskih i poslijediplomskih/doktorskih studenata, asistenata, poslijedoktoranada). Najdulje razdoblje potpore za znanstvenike s doktoratom iznosi mjesec dana prilikom boravka, a za diplomske i poslijediplomske/doktorske studente i asistente 50 dana tijekom boravka.

Uvjet za provedbu projekta je da podnositelj zahtjeva osigura dodatno pokriće troškova za osnovnu opremu radnih mjesta (nabava aparata, potrošni materijal, dokumentacija, troškovi umnožavanja i tiska te troškovi osoblja).

O potpori projektima odlučuje, nakon prethodnog odabira na obje strane, bilateralno povjerenstvo sastavljeno od nastavnika na visokim učilištima i znanstvenika iz različitih područja.

Odlučujući kriteriji pri odabiru su:

 • kvaliteta projekta (osobito jasnoća ciljeva projekta i metode);
 • znanstvena vrijednost (aktualnost teme i stupanj inovativnosti projekta);
 • provedivost istraživačkoga projekta (predradnje i primjereno planiranje uzajamnih posjeta, plan rada i raspored aktivnosti);
 • kompetencija istraživačkih grupa relevantna za projekt;
 • komplementarnost istraživačkih grupa u zajedničkome projektu (metodički, sadržajno, tehnički);
 • primjereno uključivanje mlađih znanstvenika.

 

Ostali kriteriji su:

 • transfer znanja između hrvatske i njemačke grupe;
 • znanstvena i/ili po mogućnosti industrijska primjenjivost rezultata projekta;
 • dodana vrijednost (stručna, institucionalna, interdisciplinarna) u suradnji sa stranim partnerom.

 

Podnošenje zahtjeva:

 • na hrvatskoj strani godišnje će se izdvajati za pojedini projekt najviše 3.000 eura;
 • na njemačkoj strani godišnje će se izdvajati za pojedini projekt najviše 5.500 eura.

 

Pri podnošenju zahtjeva s hrvatske strane treba obratiti pozornost na sljedeće:

 • zahtjev se podnosi na hrvatskome ili engleskome jeziku;
 • listovi trebaju biti jednostrano otisnuti;
 • treba priložiti popunjen i potpisan prijavni obrazac (vidi prilog);
 • s pomoću popisa potrebnih dokumenata treba provjeriti potpunost (vidi prilog);
 • popis potrebnih dokumenata treba priložiti zahtjevu.

 

Iznosi potpore Ministarstva znanosti i obrazovanja Za hrvatske sudionike u projektu koji odlaze u Njemačku, neovisno o kategoriji, paušalni iznos putnih troškova je 400 eura.

Rok za prijavu projekta je 30. lipnja 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content