Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga osnovana sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj  br. 74/2014., 70/2017., 98/2019. i 151/2022.), a koja udovoljava uvjetima Poziva

Rok za prijavu

28 srpnja, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2023./2024.

Predmet natječaja

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnoga građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga osnovana sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj  br. 74/2014., 70/2017., 98/2019. i 151/2022.), a koja udovoljava uvjetima Poziva.

Udruga može prijaviti jedan projekt u jednom od tri osnovna područja aktivnosti:

 

P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnoga identiteta:

 • Odgoj i obrazovanje za osobni i socijalni razvoj, solidarnost, socijalnu uključenost i opće ljudske vrijednosti;
 • Odgoj i obrazovanje za mir i nenasilno rješavanje sukoba;
 • Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo;
 • Odgoj i obrazovanje o štetnosti korupcije i koruptivnim rizicima;
 • Odgoj i obrazovanje za očuvanje povijesnoga, kulturnoga i hrvatskoga nacionalnog identiteta;
 • Odgoj i obrazovanje o pravima i očuvanju identiteta nacionalnih manjina, interkulturalizmu i  multikulturalizmu;
 • Poticanje očuvanja kulturne i prirodne baštine te tradicionalnih obrta.

 

P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih:

 • Odgoj i obrazovanje o zdravim načinima života, očuvanju prirode i održivom razvoju;
 • Odgoj i obrazovanje za volonterstvo;
 • Razvoj poduzetničkih aktivnosti djece i mladih;
 • Poticanje rada s talentiranom i darovitom djecom i mladima te djece s teškoćama u razvoju.

 

P3: Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području:

 • Odgoj i obrazovanje za STEM;
 • Odgoj i obrazovanje za financijsku, digitalnu i medijsku pismenost;
 • Razvijanje vještina i kompetencija u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija;
 • Utjecaj tehnike, tehnologije i informatičkih rješenja na zdravlje pojedinca.

 

Prijava projekta u partnerstvu obvezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (županiji/općini/gradu) u kojoj se projekt provodi.

Kvaliteta projektnog prijedloga ovisi o tome ako udruge:

 • u svoj rad uključuju volontere;
 • u svoj rad uključuju studente (volontere) nastavničkih fakulteta koji posjeduju kompetencije za rad s djecom i mladima;
 • jasno definiraju plan rada volontera tijekom provedbe projekta;
 • uključuju korisnike u vrednovanje projekta i opisuju način na koji će se korisnici uključiti u vrednovanje projekta;
 • u projektno partnerstvo, osim obveznoga jednog partnera, uključuju i dodatne partnere;
 • u projektno partnerstvo, osim udruga, uključuju i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili javne ustanove;
 • prilikom prijave projekta dokumentiraju sufinanciranje prijavljenoga projekta od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugih izvora, ako ono postoji (pismo namjere o sufinanciranju, preporuka ako je projekt financiran prethodnih godina, dokaz o dodjeli prostora kojim raspolaže jedinica lokalne i područne /regionalne/ samouprave na korištenje udruzi i slično);
 • prijave projekte novih inicijativa u zajednicama s manje mogućnosti (područja od posebne državne skrbi, otoci, ruralne i manje urbane sredine sukladno Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti na lokalnoj razini koja je manja od 75% Indeksa razvijenosti Republike Hrvatske.

 

Planirana vrijednost Natječaja je 1.858.119,32 eura /14.000.000,00 kuna. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 6.636,14 eura/50.000,00 kuna, a najveći 19.908,42 eura/150.000,00 kuna.

Projekt se prijavljuje ispunjavanjem i slanjem elektroničkih obrazaca te slanjem ispisanih, ovjerenih i potpisanih elektroničkih obrazaca poštom. Za pristup obrascima prijave treba se registrirati u Sustavu za ispunjavanje i slanje elektroničkih obrazaca: https://eobrasci.mzo.hr/.

Prijavom u Sustav za ispunjavanje i slanje elektroničkih obrazaca projekt se izravno prijavljuje na Natječaj. Ispisani, ovjereni i potpisani obrasci s prilozima dostavljaju se poštom na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom:
„Za natječaj – Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje – Udruge“.

Rok za prijavu na Natječaj je 28. srpnja 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content