Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Dječji vrtić sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja i jedinice lokalne samouprave

Rok za prijavu

31 ožujka, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen natječaj “Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”

Predmet natječaja

Cilj ove mjere je osigurati jednak pristup kvalitetnim programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja neovisno o mjestu djetetova stanovanja ili socioekonomskom statusu njegove obitelji te ravnomjernija dostupnost i veća obuhvaćenost djece.

Jedan od izazova vezanih uz usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza roditelja je nedostupnost ili nepriuštivost usluga u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a koji ima 3 važne funkcije:

  • osigurava uvjete za optimalan djetetov razvoj;
  • pomaže roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djeteta;
  • dopunjava obiteljski odgoj.

 

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 300.000.000,00 kn. Stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova od kojih 85% predstavljaju sredstva Europske unije, a 15% predstavljaju sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Prijavitelj i partneri:

  • na Poziv na dostavu projektnih prijedloga dječji vrtić u ulozi prijavitelja može se prijaviti sam ili u projektnom partnerstvu. Ukoliko je prijavitelj jedinica lokalne samouprave (JLS), obvezno je partnerstvo s najmanje jednim dječjim vrtićem. U slučaju kada je JLS prijavitelj, svi dječji vrtići čiju provedbu aktivnosti JLS planira financirati iz ovog poziva moraju biti uključeni u ulozi partnera kako bi troškovi pojedinog vrtića bili prihvatljivi.

 

Prijavitelj i ako je primjenjivo partner(i), moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
1. biti:

a) pravna osoba

  • dječji vrtić sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja;
  • jedinica lokalne samouprave.

 

b) registrirana u Republici Hrvatskoj

2. raspolagati dostatnim ljudskim, financijskim, pravnim i operativnim kapacitetima za provedbu projekta samostalno ili u suradnji s partnerima;

3. nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije, odnosno u postupku pokrenutom s ciljem prestanka djelovanja;

4. nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora;

5. nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju ili mu je odobrena odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom iscrpljenja dostupne financijske omotnice ili na dan krajnjeg roka za zaprimanje projektnih prijedloga (ovisno što prije nastupi).

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. ožujka 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content