Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Učitelji

Rok za prijavu

21 lipnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Predmet natječaja

Javni natječaj raspisuje se za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, na određeno vrijeme, na rok do najdulje 4 godine, za:

 • Saveznu Republiku Njemačku – 5 izvršitelja,
 • Republiku Srbiju – 2 izvršitelja,
 • Švicarsku Konfederaciju – 1 izvršitelj,
 • Talijansku Republiku – 1 izvršitelj,
 • Francusku Republiku – 1 izvršitelj,
 • Kraljevina Belgija – 1 izvršitelj,
 • Republika Peru – 1 izvršitelj.

 

Javni natječaj raspisuje se za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, na određeno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust, za:

 • Saveznu Republiku Njemačku – 1 izvršitelj – zamjena za rodiljni i roditeljski dopust, najdulje do 31. kolovoza 2024. godine,
 • Švicarsku Konfederaciju – 1 izvršitelj – zamjena za rodiljni dopust, najdulje do 31. kolovoza 2023. godine.

 

Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • imati hrvatsko državljanstvo,
 • imati zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima,
 • imati odgovarajuću razinu obrazovanja za učitelja razredne nastave ili učitelja hrvatskog jezika ili učitelja povijesti, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,  152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20),
 • imati odgovarajuću razinu obrazovanja za nastavnika hrvatskoga jezika ili nastavnika povijesti, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 • za rad u Saveznoj Republici Njemačkoj potrebno je znanje njemačkog jezika,
 • za rad u Švicarskoj Konfederaciji potrebno je znanje njemačkog jezika,
 • za rad u Švicarskoj Konfederaciji-zamjena za rodiljni dopust, potrebno je znanje francuskog jezika,
 • za rad u Republici Peru potrebno je znanje španjolskog jezika,
 • za rad u Francuskoj Republici i Kraljevini Belgiji potrebno je znanje francuskog jezika,
 • za rad u Talijanskoj Republici potrebno je znanje talijanskog jezika.

 

Kandidati koju su ranije radili kao učitelji hrvatske nastave u inozemstvu mogu biti ponovno izabrani, sukladno propisima iz područja rada.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave na Javni natječaj podnose se na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za ljudske potencijale, Javni natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

Krajnji rok za prijavu na natječaja je 21. lipnja 2022. godine.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content