Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Učitelji

Rok za prijavu

21 lipnja, 2022
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Predmet natječaja

Javni natječaj raspisuje se za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, na određeno vrijeme, na rok do najdulje 4 godine, za:

 • Saveznu Republiku Njemačku – 5 izvršitelja,
 • Republiku Srbiju – 2 izvršitelja,
 • Švicarsku Konfederaciju – 1 izvršitelj,
 • Talijansku Republiku – 1 izvršitelj,
 • Francusku Republiku – 1 izvršitelj,
 • Kraljevina Belgija – 1 izvršitelj,
 • Republika Peru – 1 izvršitelj.

 

Javni natječaj raspisuje se za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, na određeno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust, za:

 • Saveznu Republiku Njemačku – 1 izvršitelj – zamjena za rodiljni i roditeljski dopust, najdulje do 31. kolovoza 2024. godine,
 • Švicarsku Konfederaciju – 1 izvršitelj – zamjena za rodiljni dopust, najdulje do 31. kolovoza 2023. godine.

 

Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • imati hrvatsko državljanstvo,
 • imati zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima,
 • imati odgovarajuću razinu obrazovanja za učitelja razredne nastave ili učitelja hrvatskog jezika ili učitelja povijesti, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,  152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20),
 • imati odgovarajuću razinu obrazovanja za nastavnika hrvatskoga jezika ili nastavnika povijesti, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 • za rad u Saveznoj Republici Njemačkoj potrebno je znanje njemačkog jezika,
 • za rad u Švicarskoj Konfederaciji potrebno je znanje njemačkog jezika,
 • za rad u Švicarskoj Konfederaciji-zamjena za rodiljni dopust, potrebno je znanje francuskog jezika,
 • za rad u Republici Peru potrebno je znanje španjolskog jezika,
 • za rad u Francuskoj Republici i Kraljevini Belgiji potrebno je znanje francuskog jezika,
 • za rad u Talijanskoj Republici potrebno je znanje talijanskog jezika.

 

Kandidati koju su ranije radili kao učitelji hrvatske nastave u inozemstvu mogu biti ponovno izabrani, sukladno propisima iz područja rada.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave na Javni natječaj podnose se na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za ljudske potencijale, Javni natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

Krajnji rok za prijavu na natječaja je 21. lipnja 2022. godine.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content