Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Rok za prijavu

1 siječnja, 1970
Facebook
Twitter
LinkedIn

Sufinanciranje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za izradu poslovnih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne)samouprave

Predmet natječaja

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja osiguralo je 3 milijuna kuna u proračunu za 2017. godinu koja će se koristiti za pomoć općinama, gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja.

Zahtjev se podnosi zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom na propisanom Obrascu za prijavu kako je opisano u Naputku o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu. Ministarstvo može pojedinoj jedinici lokalne (regionalne) samouprave dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana iz Ugovora o izradi plana sklopljenog između jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i izrađivača plana, odnosno do 50% od učešća jedinice lokalne samouprave iz Sporazuma o izradi plana između jedince lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave.

Jedinica lokalne ili područne samouprave dužna je sredstva koristiti isključivo za predmetnu namjenu te dostavljati Ministarstvu izvješća o utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih.

Objavljeni natječaj

Skip to content