Sadržaj

Plan razvoja PSŽ 2021.-2027.

Plan razvoja PSZ za razdoblje 2021.-2027
PRILOG 1. Plan razvoja PSZ 2021.-2027._tablicni prikaz
PRILOG 2. Osnovna analiza PSZ
PRILOG 3. SWOT analiza Plana razvoja PSZ 2021.-2027
PRILOG 4. Opis mjera Plana razvoja PSZ 2021.-2027
Komunikacijska-strategija_PR-PSZ-2021.-2027
Strategija-savjetovanja_PR-PSZ-2021.-2027

 

Plan razvoja 2021.-2027.

Županijska skupština Požeško-slavonske županije temeljem članaka 12., 23. i 38. Zakona o sustavu strateškog planiranja upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17), članka 13. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 147/14, 123/17 i 118/18) donijela je 4. lipnja 2019. godine

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE PLANA RAZVOJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2021.-2027. GODINE

Plan razvoja srednjoročni je akt strateškog planiranja usklađen sa četiri razvoja smjera i trinaest strateških ciljeva iz nacionalne razvojne strategije RH do 2030. usvojene na Saboru 5. veljače 2021.godine.

Budući Plan razvoja Požeško-slavonske županije sadržavat će posebne ciljeve povezane s proračunom te predstavlja okvir za oblikovanje mjera, projekata i aktivnosti u provedbenim programima razvoja Požeško-slavonske županije do kraja 2027. godine. Bit će fokusiran na gospodarski sektor s naglaskom na ključne unutarnje i vanjske rizike budućeg razvoja i strateški pristup smanjenja istih.

Temeljem Odluke Županijske skupštine, nositelj  izrade Plana razvoja Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije kojem pomažu imenovani radni timovi sa područja  Požeško-slavonske županije, županijskih institucija i ostalih relevantnih subjekata koji imaju značajnu ulogu u razvoju Županije te izrađivač nacrta Plana razvoja Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije.

Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske  županije ujedno i  koordinira cijeli proces izrade Plana razvoja te je odgovoran nositelju izrade Plana razvoja.

Završetak izrade Plana razvoja planiran je za kraj 2021. godine.

Javni poziv

Javni poziv za prijavu prijedloga razvojnih projekata za Bazu projekata

Požeško-slavonska županija pokrenula je  proces izrade novog strateškog dokumenta pod nazivom  Plan razvoja PSŽ za razdoblje 2021.-2027.godine (u daljnjem tekstu Plan razvoja). Prateći dokument Planu razvoja  je Akcijski plan, u kojemu će biti definirani konkretni projekti i aktivnosti koje će pridonositi ostvarenju strateških ciljeva, prioriteta i mjera Plana razvoja.

Sukladno navedenom, pozivamo sve  pravne i fizičke osobe na području Požeško-slavonske županije iz javnog, privatnog i civilnog sektora, na dostavu prijedloga razvojnih projekata koji se planiraju ili predlažu za provedbu do kraja programskog razdoblja 2021.do 2027.godine, a koji će svojim sadržajem doprinijeti provedbi Plana razvoja. Svi podneseni projekti bit će uvršteni u Bazu projekata za provedbu Plana razvoja, kojoj je svrha sustavno evidentiranje, praćenje i evaluacija razvojnih projekata koji se provode na području Požeško-slavonske županije.

 Baza projekata služit će kao temelj za definiranje Akcijskog plana provedbe Plana razvoja. Razvojni tim za izradu nacrta novog Plana razvoja izabrat će projekte koji će ući u Akcijski plan na temelju kriterija pripremljenosti dokumentacije i projekta, relevantnosti za Požeško-slavonsku županiju, kapaciteta provedbe projekata, razine do koje su sredstva za provedbu projekta osigurana, te usklađenosti sa strateškim okvirom Plana razvoja, odnosno mjerama kojima će se financirati projekti te ih predložiti Partnerskom vijeću (vidi prilog Strateški okvir Plana razvoja PSŽ 2021.-2027.). Sukladno zakonskoj regulativi konačan prijedlog projekata za Akcijski plan donijet će Partnersko vijeće PSŽ kao savjetodavno tijelo Županijskoj skupštini kod donošenja strateških dokumenata.

Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije  je kao regionalni koordinator zadužena za vođenje baze razvojnih projekata. Baza razvojnih projekata koristit će se u svrhu izrade te koordinirane provedbe i učinkovitog praćenja novog Plana razvoja za novo programsko razdoblje. Pozivamo Vas da svoje prijedloge razvojnih projekata unesete u tablicu baze projekata, kako bismo zajedno što bolje doprinijeli razvoju naše županije.

Prijedlozi projekata podnose se isključivo u elektronskom obliku, popunjavanjem excel tablice Prijedlog razvojnih projekata za Bazu projekata, u razdoblju od 4.svibnja do 28. svibnja 2021.godine,  dostavom iste na sljedeću e-mail adresu: rkrpsz@panora.hr .

Ovaj poziv  možete pronaći i na web stranici Županije https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/184-plan-razvoja-pozesko-slavonske-zupanije-2021-2027.html .

Za sve nejasnoće ili eventualne upite možete se obrati Regionalnom koordinatoru razvoja PSŽ, Odjel za strateško planiranje ( tel 034/638-035 ili e-mail: zdenko.kolaric@panora.hr )

Tablica- Prijedlog razvojnih projekata za Bazu projekata PR PS 2021 2027

 

Dokumentacija Plana razvoja

Komunikacijska strategija_PR PSŽ 2021.-2027.

Plan razvoja PSŽ-Odluka skupštine

Strategija savjetovanja_PR PSŽ 2021.-2027

 

Proces vrednovanja plana razvoja

Izvjestaj – prethodno vrednovanje

Odbor za vrednovanje_imenovanje_župan

Odluka o početku vrednovanja PR PSŽ 2021.-2027.god.

Opis djelovanja Odbora za vrednovanje

Tim za vrednovanje

 

Radni timovi plana razvoja

Opis djelovanja i plan rada radnih timova

Osnivanje radnih timova_zaključak župana

Predstavnici u radnim timovima 24.2.2021

 

Partnersko vijeće PSŽ

Pravni temelj za osnivanje Partnerskog vijeća PSŽ sadržan je u čl. 27. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 147/14.), članku 5. te članku 12. stavak 3. Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća („Narodne novine” br. 103/15).

Partnersko vijeće za područje županije osniva se radi sudjelovanja u donošenju planskih dokumenata, utvrđivanja prioriteta razvoja na svom području, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj jedinica područne (regionalne) samouprave te njihove provedbe i praćenja.

Partnersko vijeće osniva se i djeluje sukladno načelu partnerstva i suradnje, vodeći računa o zastupljenosti različitih dionika razvoja s područja jedinice područne (regionalne) samouprave i zastupljenosti interesa većine stanovništva u jedinici područne (regionalne) samouprave.

Detaljna pitanja vezana uz osnivanje, sastav, djelokrug i način rada županijskog partnerstva, te druga važna pitanja s tim u svezi, uređuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

U radu partnerskog vijeća za područje županije sudjeluju predstavnici:

  • regionalne (područne) samouprave i regionalnih koordinatora;
  • gradova i općina s područja županije;
  • visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja te istraživačkih centara;
  • gospodarskih i socijalnih partnera s područja županije;
  • organizacija civilnog društva s područja županije.

Partnersko vijeće za područje županije ima najmanje 20, a najviše 35 članova i sastavlja se sukladno načelu ravnomjerne predstavljenosti partnera pri čemu nijedan sektor ne smije imati natpolovičnu većinu članova u partnerskom vijeću. PV PSŽ ima 35 članova. Članove partnerskih vijeća za područje županije imenuje župan na prijedlog regionalnog koordinatora, Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o.

Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika PV PSŽ

I. izmjena Poslovnika o radu PV PSŽ

Članovi PV PSŽ

Rješenje o izmjeni članova PV

Zapisnik o osnivanju PV PSŽ

Rješenje o imenovanju Partnerskog vijeća Požeško-slavonske županije, Službeni glasnik PSŽ 06/2016

 

 

Skip to content