Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) je svojim naputkom od 26. rujna 2013. godine (Klasa: 302-02/13-01/670, Urbroj: 538-05/1-0191-13-2) obavijestilo jedinice regionalne samouprave o započinjanju postupka izrade nove Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske (Strategija). Paralelno s izradom Strategije planirana je i izrada županijskih razvojnih strategija. Prema tome, Požeško-slavonska županija je pokrenula proces izrade nove Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije (ŽRS PSŽ) za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Prateći dokument ŽRS PSŽ je Akcijski plan, u kojemu će biti definirani konkretni projekti i aktivnosti koje će pridonositi ostvarenju strateških ciljeva, prioriteta i mjera ŽRS PSŽ.

Sukladno navedenom, pozivamo pravne i fizičke osobe na području Požeško-slavonske županije iz javnog, privatnog i civilnog sektora, na dostavu razvojnih projekata koji se planiraju ili predlažu za provedbu do kraja programskog razdoblja, a koji će svojim sadržajem doprinijeti provedbi ŽRS PSŽ. Svi podneseni projekti bit će uvršteni u Bazu projekata za provedbu ŽRS PSŽ, kojoj je svrha sustavno evidentiranje, praćenje i evaluacija razvojnih projekata koji se provode na području Požeško-slavonske županije.

Baza projekata služit će kao temelj za definiranje Akcijskog plana provedbe ŽRS PSŽ. Razvojni timovi za izradu nove ŽRS PSŽ izabrat će projekte koji će ući u Akcijski plan na temelju kriterija pripremljenosti dokumentacije i projekta, relevantnosti za Požeško-slavonsku županiju, kapaciteta provedbe projekata, razine do koje su sredstva za provedbu projekta osigurana, te usklađenosti 11 tematskih ciljeva i investicijskim prioritetima „Strategije Europa 2020“ (vidi dokument 11 tematskih ciljeva EU).

Prijedlozi projekata podnose se isključivo u elektronskom obliku, popunjavanjem Excel tablice.

Prijedlog razvojnih projekata za Bazu projekata, te dostavom iste na sljedeću e-mail adresu: matea.tadic@pszupanija.hr

Skip to content