Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate u sektoru vina i proizvođačke organizacije priznate u sektoru voća

Rok za prijavu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljene izmjene dva natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara

Predmet natječaja

Prva izmjena Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja upoljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada 

Natječaj se mijenja kako slijedi:

 • u tekstu Natječaja, u podtočki 2.2 iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: „(2) Za korisnike mlade poljoprivrednike koji ne zatraže uvećanje intenziteta potpore od dodatnih 20% za mladog poljoprivrednika, nisu primjenjiva izuzeća u kraćem vremenskom trajanju upisa u pojedine upisnike/registre za primjenjive uvjete prihvatljivosti iz Priloga 1 ovoga Natječaja.“, Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.,
 • u tekstu Natječaja, u podtočki 2.4 stavak 8. alineja o. mijenja se i glasi: „o. odvodnja (drenaža) i/ili“,
 •  u tekstu Natječaja, u podtočki 2.4 stavak 8. iza alineje o. dodaje se nova alineja p. koja glasi: „p. terenska i ostala vozila koja u naravi nisu traktor (tipa ATV, UTV, SSV, traxter i druga), ali koja se mogu registrirati kao vozila kategorije T.“,
 •  u tekstu Natječaja, u podtočki 2.5.2 stavak 2. mijenja se i glasi: „(2) Ponude moraju sadržavati naziv prihvatljivog troška sukladno Listi prihvatljivih troškova i referentnih cijena te moraju sadržavati jediničnu cijenu, količinu i ukupnu cijenu po jedinici mjere u skladu s Prilogom 3 ovoga Natječaja. Ponude za prihvatljive troškove moraju biti u skladu sa pojedinačnim prijavljenim ulaganjima kako su definirana u Tehnološkom projektu/elaboratu ovjerenom (potvrđenom) od strane službenika Ministarstva poljoprivrede Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva i djelatnika HAPIH-a, na način da odgovaraju vrsti ulaganja, površini na koju se odnosi ulaganje, vrsti sustava opremanja višegodišnjeg nasada (ako je primjenjivo) te površini na koju se postavlja sustav opremanja višegodišnjeg nasada (ako je primjenjivo)“,
 • u tekstu Natječaja, u podtočki 3.1 stavak 3. mijenja se i glasi: „(3) Ako korisnik dostavlja zahtjev za isplatu predujma obvezan ga je dostaviti u roku od 9 mjeseci, a konačni zahtjev za isplatu obvezan je dostaviti u roku od najviše 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o financiranju. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za isplatu propisan je ugovorom o financiranju“,
 • u tekstu Natječaja, u točki 8. stavak 12. mijenja se i glasi: „Iznimno od stavka 11. ove točke, promjena mladog poljoprivrednika navedenog u zahtjevu za potporu nije dozvoljena, a moguća su odstupanja isključivo u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013, uz uvjet da novo postavljeni mladi poljoprivrednik ispunjava uvjete prihvatljivosti navedene u Prilogu 1 ovoga Natječaja u trenutku nastanka promjene“,
 • u tekstu Natječaja, u točki 14. stavak 1. iza alineje s. dodaje se nova alineja t. koja glasi: „t. gospodarsko vozilo je cestovno motorno vozilo za vlastite potrebe korisnika, namijenjeno prijevozu tereta (N kategorije) – sirovina, proizvoda i repromaterijala koji
  proizlaze iz poljoprivredne aktivnosti korisnika“. Dosadašnja alineja t. postaje alineja u., dosadašnja alineja u. postaje alineja v., dosadašnja alineja v. postaje alineja w, dosadašnja alineja w. postaje alineja x., dosadašnja alineja x. postaje alineja y., dosadašnja alineja y. postaje alineja z., dosadašnja alineja z. postaje alineja aa., dosadašnja alineja aa. postaje alineja bb., dosadašnja alineja bb. postaje alineja cc., dosadašnja alineja cc. postaje alineja dd., dosadašnja alineja dd. postaje alineja ee., dosadašnja alineja ee. postaje alineja ff., dosadašnja alineja ff. postaje alineja gg., dosadašnja alineja gg. postaje alineja hh., dosadašnja alineja hh postaje alineja ii,
  dosadašnja alineja ii. postaje alineja jj., a dosadašnja alineja jj. postaje alineja kk.,
 • u  Natječaju, Prilog 1 – Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.1.1 zamjenjuje se novim Prilogom 1 – Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.1.1,
 • u Natječaju, Prilog 2 – Kriteriji odabira zamjenjuje se novim Prilogom 2 – Kriteriji odabira,
 • u Natječaju, Prilog 3 – Lista prihvatljivih troškova i referentnih cijena zamjenjuje se novim Prilogom 3 – Lista prihvatljivih troškova i referentnih cijena,
 • u Natječaju, Prilog 4 – Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu zamjenjuje se novim Prilogom 4 – Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu,
 • u Natječaju, Prilog 5 – Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za promjenu zamjenjuje se novim Prilogom 5 – Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za promjenu,
 • u Natječaju, Prilog 10 – Popis prihvatljivih voćnih vrsta i preporučenih sustava opremanja zamjenjuje se novim Prilogom 10 – Popis prihvatljivih voćnih vrsta i preporučenih sustava opremanja, ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

 

Prva izmjena Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara

Natječaj se mijenja kako slijedi:

 • u tekstu Natječaja, u podtočki 2.2 iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: „(2) Za korisnike mlade poljoprivrednike koji ne zatraže uvećanje intenziteta potpore od dodatnih 20% za mladog poljoprivrednika, nisu primjenjiva izuzeća u kraćem vremenskom trajanju upisa u pojedine upisnike/registre za primjenjive uvjete prihvatljivosti iz Priloga 1 ovoga Natječaja.“. Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.,
 • u tekstu Natječaja, u podtočki 2.4 stavak 8. alineja o. mijenja se i glasi: „o. restrukturiranje vinograda vinskih kultivara“,
 • u tekstu Natječaja, u podtočki 2.4 stavak 8. alineja p. mijenja se i glasi: „p. odvodnja (drenaža) i/ili“,
 • u tekstu Natječaja, u podtočki 2.4 stavak 8. iza alineje p. dodaje se nova alineja q. koja glasi: „q. terenska i ostala vozila koja u naravi nisu traktor (tipa ATV, UTV, SSV, traxter i druga), ali koja se mogu registrirati kao vozila kategorije T”,
 • u tekstu Natječaja, u podtočki 2.5.2 stavak 2. mijenja se i glasi: „(2) Ponude moraju sadržavati naziv prihvatljivog troška sukladno Listi prihvatljivih troškova i referentnih cijena te moraju sadržavati jediničnu cijenu, količinu i ukupnu cijenu po jedinici mjere u skladu s Prilogom 3 ovoga Natječaja. Ponude za prihvatljive troškove moraju biti u skladu sa pojedinačnim prijavljenim ulaganjima kako su definirana u Tehnološkom projektu/Tehnološkom elaboratu ovjerenom (potvrđenom) od strane službenika Ministarstva poljoprivrede – Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva i djelatnika HAPIH-a, na način da odgovaraju vrsti ulaganja, površini na koju se odnosi ulaganje, vrsti sustava opremanja vinograda (ako je primjenjivo) te površini na koju se postavlja sustav opremanja vinograda (ako je primjenjivo)“,
 • u tekstu Natječaja, u podtočki 3.1 stavak 3. mijenja se i glasi: „(3) Ako korisnik dostavlja zahtjev za isplatu predujma obvezan ga je dostaviti u roku od 9 mjeseci, a konačni zahtjev za isplatu obvezan je dostaviti u roku od najviše 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o financiranju. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za isplatu propisan je ugovorom o financiranju“,
 • u tekstu Natječaja, u točki 13. stavak 11. mijenja se i glasi: (11) Zakonu o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/2018, 42/2020 i 127/2020 – Odluka Ustavnog suda RH i 52/2021),
 • u tekstu Natječaja, u točki 14. stavak 1. iza alineje s. dodaje se nova alineja t. koji glasi: t. gospodarsko vozilo je cestovno motorno vozilo za vlastite potrebe korisnika, namijenjeno prijevozu tereta (N kategorije) – sirovina, proizvoda i repromaterijala koji proizlaze iz poljoprivredne aktivnosti korisnika. Dosadašnja alineja t. postaje alineja u., a dosadašnja alineja u. postaje alineja v.,
 • u tekstu Natječaja, u točki 14. stavak 1. iza dosadašnje alineje u. dodaje se nova alineja w. koja glasi: w. vinski kultivari su kultivari navedeni u Prilogu V. Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu („Narodne novine“, br. 48/2014, 83/2014, 147/2014, 110/2016 i 127/2017). Dosadašnja alineja v. postaje alineja x., dosadašnja alineja w. postaje alineja y., dosadašnja alineja x. postaje alineja z., dosadašnja alineja y. postaje alineja aa., dosadašnja alineja z. postaje alineja bb., dosadašnja alineja aa. postaje alineja cc., dosadašnja alineja bb. postaje alineja dd., dosadašnja alineja cc. postaje alineja ee., dosadašnja alineja dd. postaje alineja ff., dosadašnja alineja ee. postaje alineja gg., dosadašnja alineja ff. postaje alineja hh., dosadašnja alineja gg. postaje alineja ii., dosadašnja alineja hh. postaje alineja jj., a dosadašnja alineja ii. postaje alineja kk.,
 •  u Natječaju, Prilog 1 – Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.1.1, zamjenjuje se novim Prilogom 1 – Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.1.1,
 • u Natječaju, Prilog 2 – Kriteriji odabira, zamjenjuje se novim Prilogom 2 – Kriteriji odabira,
 • u Natječaju, Prilog 3 – Lista prihvatljivih troškova i referentnih cijena, zamjenjuje se novim Prilogom 3 – Lista prihvatljivih troškova i referentnih cijena,
 • u Natječaju, Prilog 4 – Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu, zamjenjuje se novim Prilogom 4 – Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu,
 • u Natječaju, Prilog 5 – Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za promjenu, zamjenjuje se novim Prilogom 5 – Dokumentacija za  odnošenje zahtjeva za promjenu,
 • u ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

Objavljeni natječaj

Skip to content