Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Korisnici po ovom Programu mogu biti trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji su temeljem ZVU javni isporučitelji vodnih usluga u Republici Hrvatskoj. Korisnici po ovom Programu temeljem Zakona o gospodarenju otpadom mogu biti trgovačka društva koje osniva jedna ili više jedinica lokalne samouprave i u kojem većinski dio dionica odnosno udjela čine dionice odnosno udjeli jedne ili nekoliko jedinica lokalne samouprave, temeljem odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ili pravna ili fizička osoba – obrtnik, temeljem koncesije dodijeljene odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Program dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije za javne isporučitelje vodnih usluga i davatelje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Predmet natječaja

Potpora u okviru Programa usmjerena je na otklanjanje tržišnog nedostatka vezanog uz negativne vanjske učinke na tržištu energije za javne isporučitelje vodnih usluga i davatelje javne usluge skupljanja komunalnog otpada, stvaranjem uvjeta putem poticaja za povećanje udjela OIE u ukupnoj proizvodnji energije.

Cilj Programa je i omogućavanje ispunjenja obveza Republike Hrvatske iz Nacionalnog energetskog i klimatskog plana smanjenjem emisija stakleničkih plinova i povećanje korištenja OIE do 2030. godine, s sve to temeljem provedene analize potreba za ulaganjem, zrelosti investicija, prioriteta politika odnosno utjecaja i potencijala za korištenje ostalih izvora financiranja.

Ovaj Program ne primjenjuje se na:

 • potpore djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice, to jest potpore izravno povezane s izvezenim količinama, uspostavom i radom distribucijske mreže ili ostalim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;
 • potpore uvjetovane time da se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu;
 • potpore koje se dodjeljuju u sektoru ribarstva i akvakulture;
 • potpore koje se dodjeljuju u sektoru primame poljoprivredne proizvodnje;
 • za potpore koje se dodjeljuju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda;
 • potpore za zatvaranje nekonkurentnih rudnika ugljena;
 • kategorije regionalnih potpora;
 • ako poduzetnici djeluju u sektorima koji se isključuju prema točkama c), d) ili e), a imaju druge djelatnosti koje su obuhvaćene područjem primjene Programa, Program se primjenjuje samo na potpore dodijeljene u vezi s tim drugim sektorima ili djelatnostima
 • poduzetniku koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Komisije kojom se potpora, što ju je dodijelila RH, ocjenjuje nezakonitom i ne spojivom s unutarnjim tržištem, uz iznimku programa potpora za naknadu štete prouzročene određenim prirodnim katastrofama;
 • na jednokratne potpore u korist poduzetnika iz prethodne točke i) ovog Programa;
 • na potpore poduzetnicima u teškoćama, uz iznimku programa potpora za nadoknadu štete prouzročene određenim prirodnim katastrofama, programa potpora za novoosnovana poduzeća, programa regionalnih operativnih potpora. Potpora se primjenjuje na poduzetnike koji na dan 31. prosinca 2019. nisu bili u teškoćama, ali su u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. postali poduzetnici u teškoćama.

 

Korisnici po ovom Programu mogu biti trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji su temeljem ZVU javni isporučitelji vodnih usluga u Republici Hrvatskoj.

Korisnici po ovom Programu temeljem Zakona o gospodarenju otpadom mogu biti trgovačka društva koje osniva jedna ili više jedinica lokalne samouprave i u kojem većinski dio dionica odnosno udjela čine dionice odnosno udjeli jedne ili nekoliko jedinica lokalne samouprave, temeljem odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ili pravna ili fizička osoba – obrtnik, temeljem koncesije dodijeljene odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi troškovi su dodatni troškovi ulaganja neophodni za poticanje proizvodnje energije iz OIE, koji se određuju kako slijedi:

 • ako se troškovi ulaganja u proizvodnju energije iz postrojenja koja koriste OIE u ukupnom trošku ulaganja mogu utvrditi kao zasebno ulaganje;
 • ako se troškovi ulaganja u proizvodnju energije iz OIE mogu utvrditi u odnosu na slično ulaganje koje je manje prihvatljivo za okoliš, a koje bi se vjerodostojno moglo provesti bez potpore, pri čemu razlika između troškova ulaganja odgovara troškovima povezanima s obnovljivom energijom i predstavlja prihvatljive troškove;
 • za određena mala postrojenja za koje nije moguće odrediti ulaganje koje je manje prihvatljivo za okoliš jer postrojenja ograničene veličine ne postoje, prihvatljivi troškovi su ukupni troškovi ulaganja za postizanje više razine zaštite okoliša.

 

Najniži iznos potpore po pojedinom projektu poduzetnika ne smije iznositi manje od 10.000,00 EUR. Najviši iznos potpore po pojedinom projektu poduzetnika ne smije iznositi više od 15.000.000,00 EUR. Ukupno planirani iznos za financiranje aktivnosti iz Programa iznosi 80 milijuna eura.

Potpora sukladno Programu se može dodijeliti samo od dana stupanja na snagu Programa do iskorištenja planiranih sredstva, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine, neovisno o datumu isplate sredstva pojedinom korisniku potpore.

Objavljeni natječaj

Skip to content