Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: a) jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja, osim jedinica lokalnih samouprava koje su prihvatljivi podnositelji prema Programu gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara, Programu gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore i Programu gospodarske i društvene revitalizacije Like i b) jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na području jedinica lokalne samouprave koje imaju status brdsko-planinskog područja

Rok za prijavu

5 svibnja, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen poziv za sufinanciranje projekata u okviru Programa podrške brdsko-planinskim područjima

Predmet natječaja

Cilj Programa je pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u  unaprjeđenju društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture te pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak te sanaciju šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje

Program je namijenjen za projekte s područja jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave stekle status brdsko-planinskog područja („Narodne novine“, br. 24/19).

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

  • jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja, osim jedinica lokalnih samouprava koje su prihvatljivi podnositelji prema Programu gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara, Programu gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore i Programu gospodarske i društvene revitalizacije Like,
  • jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na području jedinica lokalne samouprave koje imaju status brdsko-planinskog područja.

 

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Prihvatljivi su troškovi nastali na projektu u provedbenom razdoblju, a odnose se na: trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko isto nije jedini trošak projekta), trošak izvođenja radova, trošak opremanja fiksnom opremom, trošak usluge nadzora gradnje i trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Ukupan iznos raspoloživih sredstva iznosi 2.000.000,00 EUR. Vrijednost financiranja po korisniku, može iznositi najviše do 100.000,00 EUR s PDV-om. Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 15.000,00 EUR s PDV-om. Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 80% ukupnih prihvatljivih troškova.

Zahtjev se šalje na adresu: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za potpomognuta područja, Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb, s naznakom Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema „Programu podrške brdsko-planinskim područjima“ – NE OTVARATI!

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je do 5. svibnja 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content