Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruga mladih i za mlade

Rok za prijavu

20 kolovoza, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu

Predmet natječaja

Opći cilj Poziva je osnaživanje udruga mladih i za mlade u svrhu podizanja kvalitete života mladih.

Posebni ciljevi Poziva su: poticanje mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema, podizanje razine informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici, smanjenje svih pojavnih oblika nasilja nad i među mladima, očuvanje mentalnog zdravlja i psihološke dobrobiti mladih, prevencija svih oblika ovisnosti mladih, poticanje organizacija civilnog društva na djelovanje u smjeru poboljšanja uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih.

Prioritetna područja Poziva su:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu

b) Mladi i održivi razvoj zajednice

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici

a) Informativni centri za mlade

b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade

c) Centri za mlade

P.3. Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih (rad s mladima u NEET statusu)

P.4. Mladi u ruralnim sredinama

P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima

P.6. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom

P.7. Prevencija ovisnosti mladih

Za financiranje projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je iznos od 10.000.000,00 kuna.

Prihvatljivim prijaviteljima za prioritetna područja P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6. i P7. smatra se udruga.

Jedan prijavitelj može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt na ovaj Poziv.

Prijava projekta u partnerstvu nije obvezna. Međutim, poželjno je da udruga provodi projekt u partnerstvu s dionicima na lokalnoj, ali i nacionalnoj razini, posebno ukoliko bi partnerstvo dovelo do uspješnije realizacije ciljeva projekta i njegove učinkovitije provedbe.

Ukoliko udruga prijavljuje projekt kao nositelj, može biti partner u provedbi još samo jednog projekta.

Za prioritetno područje P.4. Mladi u ruralnim sredinama, obvezno je partnerstvo s jedinicom lokalne samouprave koja ima sjedište na području na kojem se prijavljuje projekt. Ukoliko se projekt provodi na području više jedinica lokalne samouprave, obvezno je partnerstvo sa svim jedinicama na području kojih se provodi projekt. Partneri prijavitelja projekata sudjeluju u izradi i provedbi projekata te su troškovi koje prouzroče prihvatljivi na isti način kao i oni koji su nastali od strane korisnika bespovratnih sredstava.

Prihvatljivi partneri mogu biti: javna ustanova, udruga, koja mora udovoljavati istim formalnim uvjetima kao udruga prijavitelj, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Područje provedbe aktivnosti: Republika Hrvatska, poželjno je da obuhvaćaju više jedinica lokalne samouprave (općina/gradova) na području iste županije.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

  • Za prioritetno područje P.1.a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu (npr. Educiranje mladih o političkim procesima te mogućnostima uključivanja u donošenje odluka kroz uključenost u različite mehanizme kao što su savjeti mladih, vijeća učenika, studentski zborovi i sl.; projekti kojima se potiče suradnja udruga mladih i za mlade s takvim tijelima, projekti osnaživanja (mentoriranja) manjih/lokalnih organizacija i neformalnih inicijativa mladih za uključivanje u javne politike na nacionalnoj i EU razini, projekti usmjereni rješavanju konkretnih društvenih/lokalnih problema kroz aktivističko i volontersko djelovanje; poticanje uključivanja mladih u život lokalne zajednice i donošenje odluka na lokalnoj razini, projekti umrežavanja organizacija mladih te povezivanje s neformalnim inicijativama mladih, u svrhu kvalitetnog zagovaranja zajedničkih interesa i tema, itd;
  • Za prioritetno područje P.1.b) Mladi i održivi razvoj zajednice (aktivnosti kojima se osnažuje i potiče mlade na aktivnosti usmjerene promicanju i postizanju 17 ciljeva koji su sadržani u Programu za održivi razvoj do 2030. godine (Agenda 2030);
  • Za prioritetno područje P.2. a) Informativni centri za mlade (aktivnosti savjetovanja i informiranja mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude npr. školske i izvanškolske aktivnosti, posebni i dopunski oblici obrazovanja, neformalno obrazovanje, angažman na pojedinim projektima, stipendiranje, zapošljavanje i razvoj karijere, socijalno osiguranje, dopunsko zdravstveno osiguranje, pravna zaštita, financiranje stanovanja, dobrovoljni rad, sportske i kulturne aktivnosti, duhovnost, psihosocijalna podrška, mobilnost, omladinski turizam i sl. na regionalnoj razini);
  • Za prioritetno područje P.2.b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade (npr. aktivnosti provedbe programa neformalnog obrazovanja koje vode stjecanju relevantnih znanja, vještina i stavova kod mladih, aktivnosti usmjerene na organizaciju slobodnog vremena te aktivnosti usmjerene podršci inicijativama mladih u zajednici putem projekta kluba za mlade);
  • Za prioritetno područje P.2.c) Centri za mlade (npr. aktivnosti savjetovanja i informiranja, provedbe programa neformalnog obrazovanja koje vode stjecanju relevantnih znanja, vještina i stavova kod mladih, aktivnosti usmjerene na organizaciju slobodnog vremena te aktivnosti usmjerene podršci inicijativama mladih u zajednici putem projekta centra za mlade i sl.);
  • Za prioritetno područje P.3. Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih (rad s mladima u NEET statusu) (npr. Aktivnosti usmjerene poticanju socijalne uključenosti mladih u NEET statusu, aktivnosti usmjerene razvijanju socijalnih vještina i kompetencija koje doprinose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih, aktivnosti usmjerene prevenciji nasilja među mladima i sl.);
  • Za prioritetno područje P.4. Mladi u ruralnim sredinama (npr. aktivnosti koje pridonose atraktivizaciji ruralnih krajeva s ciljem zadržavanja mladih u lokalnoj sredini kao što su promocija zdravih stilova života, očuvanje kulturnih običaja i seoskog identiteta, osvještavanje i edukacija o potencijalima za razvijanje seoskog turizma i ekološke poljoprivrede, samoodrživosti lokalne sredine, promocija prirodnog ambijenta i sl.);
  • Za prioritetno područje P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima (aktivnosti usmjerene na prevenciju nasilja među mladima, prevenciju nasilja u partnerskim vezama među mladima te prevenciju elektroničkog nasilja nad i među mladima);
  • Za prioritetno područje P.6. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom (aktivnosti usmjerene na poboljšanje psihološke dobrobiti mladih u područjima pogođenim potresom i uspostavljanje sigurnih prostora za rad s mladima s ciljem osnaživanja mladih, njihovih obitelji i socijalnog okruženja za uspješno suočavanje sa stresom i što brže uključivanje u svakodnevni život);
  • Za prioritetno područje P.7. Prevencija ovisnosti mladih (Prevencija ovisnosti podrazumijeva aktivnosti kojima je cilj preveniranje, odgađanje ili smanjivanje uporabe droga ili određenih oblika ponašanja i/ili njihovih negativnih posljedica u općoj populaciji i specifičnim populacijskim skupinama, a posebice među mladima. Preventivne intervencije dijele se na univerzalne (usmjerene na opću populaciju ili cijelu populacijsku grupu koja nije identificirana na osnovu individualnog rizika), selektivne (usmjerene na pojedince ili skupine populacije čiji su rizici za razvoj poremećaja znatno viši nego u prosjeku) i indicirane intervencije (usmjerene na visoko rizične pojedince kod kojih je identificiran vidljiv znak ili simptom poremećaja).

 

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju potrebno je na propisan način postaviti u sustav www.financijskepodrske.hr najkasnije do 20. kolovoza 2021. godine u 12 sati.

 

 

Objavljeni natječaj

Skip to content