Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prijavitelj Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće koje je, na dan podnošenja projektnog prijedloga, registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta Prijavitelja

Rok za prijavu

31 listopada, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada”

Predmet natječaja

Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada radi usklađenja s ciljem EU da se do 2025. najmanje 55% mase komunalnog otpada oporabi recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu te da se do 2035. smanji količina otpada koji se odlaže na odlagališta na 10%.

Cilj Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

Prijavitelj Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće koje je, na dan podnošenja projektnog prijedloga, registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta Prijavitelja.

U okviru ovog Poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u:

  • Izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja s ciljem proizvodnje komposta ili
  • izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju energije iz OIE u svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije s ciljem proizvodnje anaerobnog digestata i bioplina, odnosno biogoriva.

 

Prihvatljive aktivnosti mogu biti:

  • aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije,
  • aktivnosti uspostave postrojenja za obradu biootpada,
  • aktivnosti projektantskog nadzora te aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu s Zakonom o gradnji te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova,
  • usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje,
  • aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog biootpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi,
  • aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o ravnopravnosti spolova, nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom,
  • aktivnosti upravljanja projektom i administracije obuhvaćaju prihvatljive podaktivnosti za provedbu projekta – upravljanje aktivnostima projekta, administracija i tehnička koordinacija, provedba odgovarajućih postupaka javne nabave, financijsko upravljanje, izvještavanje, te ostale aktivnosti u vezi s upravljanjem projektom.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz NPOO-a u okviru ovog Poziva je 354.000.000,00 HRK. Najniži dodijeljen iznos može biti 1.000.000,00 HRK, a najviši dodijeljen iznos može biti 100.000.000,00 HRK.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. listopada 2023. do 14:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, a dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 13. lipnja 2022. od 09:00 sati putem poveznice.

Objavljeni natječaj

Skip to content