Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Rok za prijavu

31 prosinca, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za provedbu podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Predmet natječaja

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja koje ispunjavaju uvjete natječaja.

Cilj Natječaja je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje ispunjavaju uvjete natječaja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 140.000.000,00 kuna. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 € u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet javne potpore je do 70% prihvatljive premije osiguranja.

Uvjeti prihvatljivosti troškova su:

  • stvarnost nastanka kod korisnika;
  • dokazivost putem valjane police osiguranja;
  • usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije;
  • provedba na području određenom Programom.

 

Navedeni uvjeti primjenjuju se kumulativno, a prihvatljiv trošak za potporu je trošak premije osiguranja za policu osiguranja koja ispunjava uvjete. Osigurninu po polici osiguranja moguće je ostvariti ako je nadležno tijelo proglasilo nepovoljnu klimatsku priliku, izbijanje bolesti životinja, okolišni incident ili izdalo naredbu o postupanju u slučaju zaraze organizmima štetnim za bilje.

Isti (jedan) korisnik može podnijeti više zahtjeva za isplatu potpore tijekom jednog natječaja, a zahtjev se može podnijeti za jednu ili više polica osiguranja. Broj zahtjeva za isplatu potpore odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen. Ako korisnik podnese više istih zahtjeva za isplatu potpore tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen zahtjev za isplatu potpore, dok će se za ostale zahtjeve za isplatu potpore izdati Odluka o odbijanju zahtjeva. Prije podnošenja Zahtjeva za isplatu potpore korisnik je obvezan platiti najmanje 30% premije osiguranja.

Potpora se korisniku isplaćuje na temelju Zahtjeva za isplatu potpore koja se podnosi u Agenciju za plaćanja. Korisnik podnosi Zahtjev za isplatu potpore na temelju ovog Natječaja i Pravilnika na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji, Europske avenije 5, 31 000 Osijek.

Na omotnici u kojoj se nalazi Potvrda o podnošenju treba biti naznačeno: vrijeme podnošenja (dan, sat, minuta, sekunda) kojeg naznačuje davatelj poštanske usluge u slučaju dostave preporučenom pošiljkom, odnosno osoba u Agenciji za plaćanja koja zaprima omotnicu u slučaju neposredne predaje, naziv i adresa korisnika i naznaka: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA NATJEČAJ“, „NATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“.

Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva je do 16:00 sati 31. prosinca 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content