Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge, zaklade, ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rok za prijavu

30 lipnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen natječaj “Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2”

Predmet natječaja

Opći cilj:

 • Povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

Specifični cilj Poziva:

 • Promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i/ili povećanje svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti.

Ciljna skupina Poziva:

 • Pružatelji usluga iz područja promocije zdravlja i prevencije bolesti.

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 10.000.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova od kojih 85% (8.500.000,00 HRK) predstavljaju sredstva Europske unije, a 15% (1.500.000,00 HRK) predstavljaju sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se može prijaviti sam ili u projektnom partnerstvu.

Prijavitelji/partneri moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. biti:
  a) pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:
  – udruga koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno čl. 13 Zakona o udrugama, Narodne Novine 74/14,70/17 i 98/19) ili Registru udruga pod djelatnošću ili područjem djelovanja ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu.
  – zaklada koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno Zakonu o zakladama, Narodne Novine 106/18 i 98/19) ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu.
  – ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu111
  – jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JL(R)S).
  b) registriran u Republici Hrvatskoj.

 1. posjedovati pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;
 2. nije u postupku pred stečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 3. nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora;
 4. nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju ili mu je odobrena odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Projektne aktivnosti se moraju provoditi u Republici Hrvatskoj.

Za ostvarenje specifičnog cilja prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

 • medijske kampanje;
 • izrada televizijskih spotova, reklama;
 • okrugli stolovi;
 • otvoreni dani;
 • radionice, seminari, predavanja;
 • održavanje javnih tribina i manifestacija javnog karaktera (koncerti, sportski događaji);
 • izrada edukativnih materijala (letci, brošure, plakati, on line materijali);
 • održavanje webinara.

U sklopu obveznog elementa Upravljanje projektom i administracija prihvatljive su sljedeće
aktivnosti:

 • upravljanje projektom;
 • praćenje provedbe;
 • izvještavanje o provedbi.

U sklopu aktivnosti Promidžba i vidljivost prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

 • izrada promotivnih materijala (brošure, letci, plakati, šalice, majice i ostalo);
 • organizacija informativnih događaja (svečanosti predstavljanja projekta, završne svečanosti);
 • izrada internetskih stranica projekta te diseminacija informacija o projektu putem drugih medija (tisak, radio, televizija).

Projektni prijedlog podnosi se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom122 na sljedeću adresu:

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje
  Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije
  Radnička cesta 177
  10 000 Zagreb

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 23.11.2020. godine u 9:00 sati. Ispunjavanje projektnog prijedloga bit će moguće kroz SF MIS sustav od datuma i vremena mogućnosti podnošenja projektnog prijedloga.

Rok za podnošenje projektnog prijedloga:

 • do iscrpljenja dostupne financijske omotnice ili do 30. lipnja 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content