Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S), odnosno za izradu radnih podloga Programa samo županije, Grad Zagreb i veliki gradovi.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv (ZO-6/2021) – Program i SECAP

Predmet natječaja

Predmet ovog Javnog poziva  je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja sredstvima pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, za izradu:

 • a) Radnih podloga za izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program, isti je u obvezi izrade županije, Grada Zagreba i velikoga grada),
 • b) Radnih podloga za izradu Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (eng. Sustainable energy and climate action plan – SECAP),
 • c) Izvješća o njihovoj provedbi.

 

Svrha ovog Javnog poziva je potaknuti i dati podršku lokalnoj i regionalnoj samoupravi da prihvati klimatske ciljeve smanjenja emisije stakleničkih plinova i cilj prilagodbe klimatskim promjenama. Svrha je potaknuti dionike na lokalnoj i regionalnoj razini da sagledaju utjecaj klimatskih promjena na njihovom području, da ocjene stupanj ranjivosti i rizika od klimatskih promjena za ključne sektore na njihovom području. Ta ocjena će poslužiti kao podloga za određivanje prioritetnih mjera za tu lokalnu i regionalnu samoupravu.

Svrha ovog Javnog poziva je također omogućiti izradu kvalitetnih Izvješća o provedbi Programa i SECAP-a jer je to često zanemarena komponenta sustava za strateško planiranje. Izvješća o provedbi ovih dokumenata temelje se na praćenju i ocjenjivanju provedbe mjera i trebaju ukazati na moguće probleme u provedbi kao i prijedloge za njihovo otklanjanje. Kvalitetno Izvješće treba doprinijeti dinamičnijem i sustavnijem usmjeravanju ulaganja u prilagodbu klimatskim promjenama te u niskougljični razvoj.

Cilj ovog Javnog poziva je putem sufinanciranja omogućiti izradu kvalitetnih Programa ili SECAP-a, odnosno omogućiti izradu ocjene utjecaja ranjivosti i rizika na klimatske promjene što je preduvjet za definiranje odgovarajućih mjera prilagodbe i niskougljičnog razvoja. Također je cilj omogućiti izradu Izvješća o njihovoj provedbi.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S), odnosno za izradu radnih podloga Programa samo županije, Grad Zagreb i veliki gradovi:

 • koje imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,
 • koje dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovome Javnom pozivu, ulažu vlastita sredstva u provedbu projekta za koji se dodjeljuju sredstva Fonda,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema Potvrdi porezne uprave,
 • koje prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju i sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u provedbu projekta za koji se odobravaju sredstva Fonda sukladno Javnom pozivu i općim aktima Fonda,
 • ispunjavaju i druge uvjete utvrđene ovim Javnim pozivom.

 

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu osiguran je Izmjenama i dopunama financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu na aktivnosti Potpora prilagodbi klimatskim promjenama (K200021 ), te iznosi 4.000.000,00 kuna. Prijavitelj može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 120.000,00 kn.

Po ovom Javnom pozivu JLP(R)S može dostaviti jedan zahtjev za sufinanciranje izrade radnih podloga Programa ili SECAP-a i/ili za izradu Izvješća o njihovoj provedbi.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2021. godine ili danom iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Zahtjev za sufinanciranje izrade radnih podloga za: a) Program, ili b) SECAP, i/ili c) Izvješća o provedbi Programa ili SECAP-a, po ovom pozivu dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu: Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb s naznakom „Javni poziv (JP Z0-6/2021) za neposredno sufinanciranje izrade radnih podloga za: a) Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, ili b) Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP), i/ili c) Izvješća o provedbi Programa ili SECAP-a – zahtjev, dostavlja se adresa podnositelja zahtjeva preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda.

Objavljeni natječaj

Skip to content