Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji za područje sporta su sportske udruge, pravne osobe koje obavljaju sportsku djelatnosti, te ostali subjekti koji zadovoljavaju uvjete ovog Javnog poziva

Rok za prijavu

8 srpnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata u sportu od interesa za opće dobro na području Požeško-slavonske županije u 2022. godini

Predmet natječaja

Opći cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga je osnažiti organizacije civilnog društva odnosno povećati učinkovitost i sposobnost OCD-a za preuzimanje veće uloge i odgovornosti kojima se zadovoljavaju potrebe korisnika na području Požeško-slavonske županije.

Specifični cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga je  podupiranje aktivnosti sportskih udruga, klubova i pravnih osoba koja se bave organizacijom i provedbom programa sportskih škola,  podupiranje neophodnih preduvjeta za ostvarivanje svake kineziološke aktivnosti u smislu edukacije i provedbu cjeloživotnog obrazovanja u sportu za nositelje  pojedinih sportskih programa.

Sukladno Pozivu mogu se prijaviti programi/projekti za sljedeća područja:

a) Programi sportskih škola

b) Organizacija međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih sportskih manifestacija

c) Sufinanciranje programa školovanja, stručnog usavršavanja i izobrazbe trenera

d) Ulaganje u dugotrajnu imovinu

e) Sufinanciranje programa u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom te sufinanciranje projekata financiranih iz nacionalnih i/ili EU fondova.

Za financiranje projekata u okviru ovog Javnog poziva, raspoloživa sredstva iznose 300.000,00 kuna. Raspon financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je:

 • za programe pod točkom a) od 1.000,00 do 20.000,00 kn,
 • za programe pod točkama b) i c) od 1.000,00  do 10.000,00 kn,
 • za programe pod točkom d) i e) od 5.000,00 do 50.000,00 kn.

 

Prihvatljivi prijavitelji za područje sporta su sportske udruge, pravne osobe koje obavljaju sportsku djelatnosti, te ostali subjekti koji :

 • projekt ne financiraju iz redovnih sredstava Županijske sportske zajednice,
 • su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija
 • su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar,
 • su upisani u Registar športskih djelatnosti,
 • da su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 • projekt provode na području Požeško-slavonske županije,
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije,
 • nemaju duga prema državnom proračunu i županijskom proračunu ,
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta,
 • se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

 

Prihvatljivim troškovima za financiranje ovim Pozivom podrazumijevaju se troškovi koji su neposredno vezani uz provedbu pojedinih aktivnosti  unutar predloženog programa/projekta (pri čemu treba posebno naznačiti vrstu i cijenu svake usluge) kao što su:

 • materijal i usluge za aktivnosti,
 • ulaganja u nefinancijsku imovinu,
 • organizacija obrazovnih aktivnosti i okruglih stolova, edukacija,
 • troškovi nabave opreme nužne za provedbu programa /projekta,
 • troškovi prijevoza,
 • troškovi zaposlenika/vanjskih suradnika (stručnih osoba) angažiranih na programu /projektu,
 • ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti programa /projekta.

 

Rok za prijavu na Poziv je 08. srpanj 2022. godine.

Prijave se dostavljaju na adresu: Požeško-slavonska županija, Sportska zajednica Požeško-slavonske županije, Županijska 7, 34000 Požega, s naznakom „Ne otvaraj – Javni poziv za sufinanciranje programa u sportu“.

Objavljeni natječaj

Skip to content