Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prijavitelj na Javni poziv mora biti pravna osoba – udruga

Rok za prijavu

28 siječnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2022. godini

Predmet natječaja

Cilj Javnog poziva je poticanje i potpora organizacije velikih sportskih manifestacija koje se odvijaju na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Specifični cilj Javnog poziva je poticanje organiziranja velikih sportskih manifestacija s ciljem približavanja sporta građanima, animacije djece i mladih za bavljenje sportom, prevencije zdravlja i sl., kao i poticanje ulaganja sredstava iz državnog proračuna u nabavu sportske opreme te sanaciju i adaptaciju javno dostupne postojeće sportske infrastrukture koja bi po dovršetku sportske manifestacije ostala u službi sporta.

Sredstva za provedbu Javnog poziva bit će osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. u ukupnom iznosu od 13.927.275,00 kuna.

Najmanji iznos sufinanciranja po sportskoj manifestaciji koji prijavitelj može zatražiti je 300.000,00 kuna, a najveći 1.500.000,00 kuna s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 60% od cjelokupnog iznosa potrebnog za organizaciju velike sportske manifestacije. Ostatak sredstava potrebnih za organizaciju sportske manifestacije prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će troškove organizacije velikih sportskih manifestacija koje u smislu ovog Javnog poziva predstavljaju sportska natjecanja međunarodnog karaktera čiji proračun za organiziranje manifestacije iznosi najmanje 2.000.000,00 kuna, a koja se održavaju na području Republike Hrvatske u vremenskom periodu od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine. Prijavitelj smije zatražiti najmanje 300.000,00 kuna, a najviše 1.500.000,00 kuna za sufinanciranje prijavljene manifestacije.

Prijavitelj na Javni poziv mora biti pravna osoba – udruga, koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17, 98/19) te ispunjava sljedeće uvjete:

 • ukupni proračun za organiziranje manifestacije iznosi minimalno 2.000.000,00 kuna,
 • upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje na području Republike Hrvatske najmanje godinu dana zaključno s danom objave Javnog poziva;
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu;
 • upisana je u Registar sportskih djelatnosti i registrirana za obavljanje sportske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o sportu;
 • uskladila je svoj Statut s odredbama Zakona o udrugama ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda);
 • svojim statutom je opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet sufinanciranja;
 • pravodobno je i u cijelosti ispunila ugovorene obveze preuzete na temelju prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Ministarstvu turizma i sporta i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora;
 • ima materijalne i ljudske resurse za organizaciju prijavljene sportske manifestacije;
 • osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u Registar udruga;
 • protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaj naveden u članku 48. stavku 2. alineji c), odnosno pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela navedenog u članku 48. stavku 2. alineji d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge;
 • uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, što dokazuje potvrdom izdanom od strane Ministarstva financija – Porezne uprave;
 • za prijavljenu sportsku manifestaciju osigurala je sredstva za sufinanciranje i iz ostalih izvora.

 

Prijavitelji na Javni poziv mogu imati partnere u organizaciji sportske manifestacije. Prihvatljivi partner može biti udruga, ustanova ili trgovačko društvo upisani u registar sportske djelatnosti i registrirani za obavljanje sportske djelatnosti sukladno Zakonu o sportu.

Prihvatljivi troškovi za organizaciju sportske manifestacije su:

 • troškovi smještaja, prehrane i organiziranog prijevoza sportaša, stručnih timova sportaša, sudaca, delegata i volontera za vrijeme održavanja sportske manifestacije na području Republike Hrvatske;
 • nabava sportske opreme, sportskih rekvizita i sportskih pomagala koji su nužni za održavanje sportske manifestacije;
 • sanacija i/ili adaptacija javno dostupne sportske infrastrukture potrebne za održavanje velike sportske manifestacije;
 • troškovi za edukativne aktivnosti u sklopu velike sportske manifestacije.

 

Postupak prijave na javni poziv sastoji se od:

 • popunjavanja online obrasca prijave (popunjavanje online obrasca, učitavanja Obrazaca i Programa manifestacije u predviđena polja);
 • dostavljanja propisane dokumentacije u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno na adresu Ministarstvo turizma i sporta, Uprava za sport, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb.

 

Javni poziv otvoren je s danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta 27. prosinca 2021. godine, a završava 28. siječnja 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content