Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Ustanove čiji osnivači su sveučilišta ili veleučilišta osnovana od strane Republike Hrvatske, čija djelatnost uključuje i pripremu hrane te uslugu prehrane

Rok za prijavu

31 prosinca, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u studentskim centrima (JP EU-2/2022)

Predmet natječaja

Predmet Poziva je sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane). U smislu ovog Poziva uređajima se smatraju drobilice, usitnjivači, dehidratori, higijenizatori, digestori.

Svrha Poziva je mobilizirati ustanove da u skladu s ciljevima politika EU i nacionalnih politika primjenjuju red prvenstva gospodarenja otpadom, pri čemu je prvi i najvažniji korak sprječavanje nastanka otpada, odnosno njegovo smanjenje na izvoru. Nabavom uređaja smanjuje se količina biootpada koji se odlaže na odlagalište, te se daje doprinos učinkovitom gospodarenju otpadom.

Realizacijom projekata u sklopu ove aktivnosti Fond daje doprinos osiguranju sukladnosti sa zahtjevima Direktive o odlagalištima 1999/31/EC i Okvirne direktive o otpadu 2008/98/EC.

Pravo na korištenje sredstava Fonda u svojstvu korisnika po ovom Pozivu mogu ostvariti:

ustanove čiji osnivači su sveučilišta ili veleučilišta osnovana od strane Republike Hrvatske, čija djelatnost uključuje i pripremu hrane te uslugu prehrane,

koje:

  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Poziva,
  • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju uvjete sukladno ovome Pozivu,
  • nemaju dugovanja s osnova javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
  • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
  • nemaju poslovne račune u blokadi,
  • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) po ovom Pozivu.

 

Fond će dodijeliti sredstva samo za uređaje koji posjeduju sva potrebna odobrenja/certifikate za rad sukladno EU direktivama i zakonima RH (npr. Izjava o sukladnosti i tehnička specifikacija). U slučaju da uređaj pri radu ispušta otpadnu vodu u sustav javne odvodnje, navedena treba udovoljavati graničnim vrijednostima propisanim važećim Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, u iznosu do najviše 750.000,00 kn po prijavi, odnosno do 40% opravdanih troškova. Iznos ukupnih raspoloživih sredstava po ovom Pozivu iznosi 2.100.000,00 kn, a svaki podnositelj može dostaviti jedan zahtjev.

Zahtjevi za sufinanciranje dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, s naznakom „Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u studentskim centrima (JP EU-2/2022)”.

Rok za dostavu zahtjeva na Poziv za sufinanciranje počinje danom objave Poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine (31. prosinca 2022. godine), odnosno objavom Fonda o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Objavljeni natječaj

Skip to content