Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su trgovačka društva u javnom i privatnom vlasništvu

Rok za prijavu

31 prosinca, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu pilot-projekata za vezanih uz iskorištavanje energetskih potencijala otpada kao resursa

Predmet natječaja

Svrha ovog Javnog Poziva je potaknuti pripremu projekata za razvoj novih tehnologija i pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa.

Prihvatljivi korisnici su trgovačka društva u javnom i privatnom vlasništvu.

Prihvatljivi troškovi su oni koji se odnose na izradu  i/ili dopunu projektno-tehničke dokumentacije, odnosno:

  • usluge izrade studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi;
  • usluge izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta i/ili glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta opremanja;
  • usluge kontrole glavnog projekta od strane revidenta;
  • usluge izrade elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za idejni projekt i/ili glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja;
  • usluge izrade dokumenata za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene i potrebi ocjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

 

Fond će po ovom javnom Pozivu dodjeljivati bespovratna sredstva trgovačkim društvima i to najviše do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 50.000,00 EUR po jednoj prijavi.

Prijava za sufinanciranje dostavlja se u tiskanom i elektronskom obliku na USB-u/CD-u/DVD-u na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, s naznakom „Prijava na Javni poziv za sufinanciranje dokumentacije za
pripremu pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog
potencijala otpada kao resursa“ (JP EU-5/2023).

Rok za dostavu prijava završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content