Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Rok za prijavu

11 siječnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za osiguravanje sakupljačke mreže i obrade otpadne električne i elektroničke opreme radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe

Predmet natječaja

Predmet ovog Javnog poziva je osiguravanje sakupljačke mreže i obrade za vrste EE otpada sa popisa za koje nije izdano ovlaštenje.

Uvjeti kojima treba udovoljavati osoba koja će s Fondom sklopiti ugovor o obavljanju poslova sakupljanja i obrade EE otpada kojim se obvezuje osigurati sakupljačku mrežu i obradu za sve vrste EE otpada s popisa ovog Javnog poziva na čitavom teritoriju Republike Hrvatske, radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva iz članka 59. Zakona, su:

  • dozvolu za gospodarenje otpadom ili upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja za sakupljanje EE otpada sa popisa,
  • osigurati kontinuirano sakupljanje EE otpada sa popisa na čitavom teritoriju Republike Hrvatske, samostalno ili u suradnji s drugim sakupljačem (uz međusobno sklopljen ugovor),
  • da prijavitelj ima ovlast  za oporabu EE otpada sa popisa i/ili važeći ugovor s osobom koja ima ovlast za oporabu EE otpada sa popisa kojoj će predati EE otpad na daljnju obradu, a sve s odgovarajućim postupkom R3 recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih tvari koje se ne koriste kao otapala ili R4 recikliranje/obnavljanje otpadnih metala i spojeva metala ili R5 recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala,
  • u trenutku sklapanja ugovora o obavljanju poslova sakupljanja i obrade EE otpada dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovora Fondu (bjanko zadužnice ili drugo odgovarajuće jamstvo u visini 10% procijenjenog godišnjeg iznosa ugovora),
  • u trenutku sklapanja ugovora o obavljanju poslova sakupljanja i obrade EE otpada prijavitelj ne smije imati dospjelih nepodmirenih obveza prema Fondu i nepodmirenih dospjelih dugovanja s osnova javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava,
  • da se oporaba EE otpada obavlja u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

 

Ugovor Javnog poziva sklapa se na određeno vremensko razdoblje od 10 godina od dana sklapanja ugovora.

Zahtjev za sklapanjem Ugovora prijavitelj podnosi na sljedeću adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, s naznakom „JAVNI POZIV – Sakupljanje i obrada EE otpada“.

Rok za podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o obavljanju poslova sakupljanja i obrade EE otpada počinje teći od prvog dana nakon objave (13.11.2023.) te traje 60 dana od objave ovog Javnog poziva (11.1.2024.).

Objavljeni natječaj

Skip to content