Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Rok za prijavu

31 prosinca, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta

Predmet natječaja

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, a u svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske i doprinosa postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira jedinicama lokalne samouprave gradnju reciklažnih dvorišta.

Pod gradnjom RD podrazumijeva se:

 • projektiranje (izrada glavnog projekta),
 • građenje (izvođenje radova, nabava i ugradnja opreme) i
 • stručni nadzor građenja RD.

 

Reciklažna dvorišta su nadzirani ograđeni prostori namijenjeni odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Svrha Javnog poziva je provedba mjera i aktivnosti propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine čime će se uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unaprjeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada.

Cilj Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada, te povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Pravo na korištenje sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave koje:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,
 • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju uvjete sukladno ovome Javnom pozivu,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
 • nemaju dugovanja s osnova javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u neposrednom sufinanciranju gradnje reciklažnih dvorišta – projektiranje, građenje i stručni nadzor za koje se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu,
 • imaju manje od 3000 stanovnika i godišnja „turistička opterećenja“,
 • imaju ishođenu minimalno pravomoćnu lokacijsku dozvolu i riješene imovinskopravne odnose (zemljište u vlasništvu JLS ili ugovor o pravu građenja).

 

“Turističko opterećenje“ po ovom Javnom pozivu podrazumijeva da se u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna 2019. godine ostvarilo povećanje broja gostiju (turista) koji borave na području JLS u iznosu minimalno 50% više od broja stanovnika tog područja prema zadnjem službenom popisu stanovništva iz 2011. godine.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva:

 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka,
 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje,
 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

 

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 1.200.000,00 kn. Po ovom Javnom pozivu svaka JLS može dostaviti jedan zahtjev za neposredno sufinanciranje gradnje RD.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2021. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Objavljeni natječaj

Skip to content