Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne samouprave i javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima prirode

Rok za prijavu

31 prosinca, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) (ZO-1/2023)

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta”) je potpora mjeri sanacije lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš.

Svrha Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”) za što se dodjeljuju bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave i  javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima prirode za su/financiranje troškova.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne samouprave i javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima prirode koje ispunjavaju uvjete Poziva.

Fond će dodjeljivati sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave i to:

  • do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o programima, projektima i sličnim aktivnostima od posebne važnosti za zaštitu okoliša i prirode, energetsku učinkovitost te obnovljive izvore energije u Republici Hrvatskoj, na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog nadležnog ministarstva – Prijavitelji mogu ostvariti sredstva Fonda u iznosu do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja do najviše 200.000,00 € po jednoj prijavi.
  • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske,
  • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje,
  • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske – Prijavitelji mogu ostvariti sredstva Fonda u iznosu do 80%, 60% ili 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, a najviše do 110.000,00 €.

 

Fond će dodjeljivati sredstva pomoći javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima prirode u udjelu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o programima, projektima i sličnim aktivnostima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode – Prijavitelji mogu ostvariti sredstva Fonda do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, najviše do 110.000,00 €.

Ukupna raspoloživa sredstva Fonda iznose 6.000.000,00 €.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su sljedeći:

  • Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova i mjerama sprječavanja ponovnog odlaganja otpada, izrađen od ovlaštenika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša,
  • Geodetska snimka lokacija/e, ako se izrađuje,
  • Radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju te oprema i radovi na uspostavi mjera sprječavanja ponovnog odlaganja otpada na očišćenim lokacijama (npr. tabla sa zabranom odlaganja, ograda, jarak, videonadzor, nadzor komunalnog redara i si.). Prihvatljiv trošak je i angažman stručnjaka pri izvlačenju otpada iz speleoloških objekata (za projekte koje provode javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima prirode),
  • Stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš.

 

Prijava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se u tiskanom i elektroničkom obliku na USB-u na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, s naznakom „Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš1 (JP ZO-1/2023)“.

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content