Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika LIFE programa: – trgovačka društva i druge pravne osobe, – jedinice lokalne i područne samouprave, – tijela državne uprave, – organizacije civilnog društva (udruge), kao i – ostali proračunski te izvanproračunski korisnici.

Rok za prijavu

13 rujna, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za nacionalno sufinanciranje projekata standardnih djelovanja u okviru LIFE natječaja za 2022. godinu

Predmet natječaja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2022. godini.

Predmet poziva je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projektnih prijedloga koji će se prijaviti na Program LIFE 2021. — 2027. – projekti standardnih djelovanja (Standard Action Projects) na natječaj za 2022. godinu.

Projektni prijedlozi za Standard Action Projects – SAP projekte pogodni za prijavu na ovaj poziv su oni koji:

 • zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti za LIFE sukladno članku 2. st. 4; članku 3.; članku 14. Uredbe (EU) br. 2021/783,
 • odnose se na Program LIFE 2021. — 2027. (potprogrami „Priroda i bioraznolikost”, „Kružno gospodarstvo i kvaliteta života” te „Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama”,
 • su u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja zaštite prirode i bioraznolikosti, zaštite okoliša, klimatskih aktivnosti i prelasku na čistu energiju.

 

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika LIFE programa:

 • trgovačka društva i druge pravne osobe,
 • jedinice lokalne i područne samouprave,
 • tijela državne uprave,
 • organizacije civilnog društva (udruge), kao i
 • ostali proračunski te izvanproračunski korisnici.

 

Sredstva Fonda dodjeljuju se putem subvencija, pomoći i donacija i to:

 • subvencije trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama,
 • pomoći JLP(R)S-ima, tijelima državne uprave i ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima,
 • donacije organizacijama civilnog društva (udrugama).

 

Fond će, na prijedlog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, korisnicima koji udovoljavaju kriterijima i mjerilima iskazati financijsku podršku za opravdane troškove sukladno pravilima Programa LIFE i općim aktima Fonda, i to najviše do 50% učešća kojeg korisnik treba osigurati.

Sredstva Fonda će se isplaćivati za opravdane troškove ukupne vrijednosti projekta nastale nakon početka projekta sukladno pravilima Programa LIFE 2021. – 2027. i općim aktima Fonda. Opravdani troškovi su neposredno vezani uz provedbu pojedinih projektnih aktivnosti, a nastali su u razdoblju provedbe projekta radi ostvarenja projektnih rezultata i ciljeva. Fond neće prihvaćati kao opravdane troškove projekta, one koji se odnose na indirektne troškove (administrativni i režijski troškovi i dr.), plaće i naknade zaposlenika čiji je izvor državni proračun i drugi javni izvori te izdatke koji su neprihvatljivi za sufinanciranje putem Programa LIFE.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda osiguran je Financijskim planom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu, u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 kn.

Projekti koji se prijavljuju na potprograme „Priroda i bioraznolikost”, „Kružno gospodarstvo i kvaliteta života” te „Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama” za natječaj 2022. prijavljuju se u jednoj fazi.

Rok za prijavu počinje objavom natječaja na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (13. lipnja 2022.) i traje do 13. rujna 2022. godine.

Zahtjevi se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s adresom podnositelja prijave i naznakom PRIJAVA za financijsku podršku projektnom prijedlogu za prijavu na natječaj za Program LIFE 2022. na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb te elektroničkom poštom na adresu life@mingor.hr

 

Objavljeni natječaj

Skip to content